Aktualizacja objaśnień podatkowych – fundusz na cele inwestycyjne

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów zaktualizowało objaśnienia podatkowe z 21 stycznia 2022 r. dotyczące zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne.

Objaśnienia zawierają wyjaśnienia na temat stosowania przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawy o CIT”) w zakresie regulacji umożliwiającej podatnikom tego podatku zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Jest to preferencyjne rozwiązanie, które pozwala na rozliczenie kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Aktualizacja objaśnień podatkowych – fundusz na cele inwestycyjne

Źródło: shutterstock

W objaśnieniach przedstawiono kluczowe i praktyczne kwestie związane z działaniem funduszu na cele inwestycyjne m.in.:

  • podmioty uprawnione do tego preferencyjnego rozwiązania;
  • warunki dotyczące tworzenia funduszu, sposób dokonywania odpisów i terminy wydatkowania środków;
  • odniesienia do ewidencji rachunkowej i przykłady praktyczne.

Zaktualizowana wersja objaśnień z 21 stycznia 2022 r. uwzględnia zmiany art. 15 ust. 1hd pkt 1 ustawy o CIT, wprowadzone ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2427).

Zmiany dotyczą skutków wydatku z funduszu, który został sfinansowany lub zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie (skutki nie obejmą sankcji w postaci czasowej utraty prawa do dokonywania odpisów).

Zaktualizowane objaśnienia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródło: MF

KosztyCITPolski Ład