52 zmiany w Ordynacji podatkowej - najnowszy projekt zmian MF

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej. Konsultacje potrwają do 31 sierpnia 2023 r. Nowy projekt zawiera aż 52 zmiany w przepisach prawa podatkowego.

Co jest przedmiotem konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wraz z jego uzasadnieniem. Propozycje zmian zawarte w tym projekcie służą uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej 2023

Źródło: shutterstock

52 zmiany w nowej Ordynacji podatkowej

Projekt ustawy przewiduje m. in.:

 • możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,
 • możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
 • umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),
 • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
 • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
 • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG,
 • wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek,
 • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy,
 • doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
 • wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Zasady zbierania opinii

Konsultacje są otwarte są dla wszystkich podmiotów.

W ramach konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa wraz z jego uzasadnieniem.

Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

 

Jak zgłosić opinię

Opinię z uzasadnieniem proszę przesłać na adres: [email protected]

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) proszę dołączyć ich postać edytowalną.
Przesyłając opinię, wyrażacie Państwo zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

 

Termin zgłaszania opinii

MF prosi o przesyłanie opinii wraz z uzasadnieniem w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Materiały

 1. Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych MF​_zawiadomienie​_o​_konsultacjach​_podatkowych.pdf 0.17 MB
 2. Załącznik​_nr​_1​_do​_zawiadomienia​_-​_projekt​_ustawy​_13​_czerwca​_2023.pdf 0.60MB
 3. Załącznik nr 2 do zawiadomienia - uzasadnienie projektu 13 czerwca 2023
 4. Załącznik nr 3 do zawiadomienia - klauzula informacyjna - Ordynacja podatkowa załącznik​_nr​_3​_do​_zawiadomienia​_-​_klauzula​_informacyjna​_-​_Ordynacja​_podatkowa.pdf 0.23MB

Źródło: KPRM

Podatek PITCITVAT