PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

PIT-12 Rozlicza pracodawca

Rozliczenia rocznego z reguły dokonuje sam podatnik. Na nim również ciąży odpowiedzialność z tytułu prawidłowego obliczenia, wykazania oraz zapłaty podatku. Podatnik może jednak zdecydować, że za rok podatkowy nie będzie składał rocznej deklaracji podatkowej, a deklarację tę złoży za niego płatnik. W takim przypadku przed 10 stycznia roku podatkowego musi on przekazać płatnikowi oświadczenie na druku PIT-12.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Na podstawie PIT-12 płatnik złoży za podatnika deklarację roczną na druku PIT-40 (zakład pracy) lub PIT-40A (organy rentowe). Na złożenie tej deklaracji płatnik ma termin do końca lutego 2014 r.

Po złożeniu PIT-12 podatnik nie otrzyma do końca lutego informacji PIT-11, płatnik prześle natomiast podatnikowi oraz bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, w terminie do końca lutego deklarację roczną PIT-40.

 

Jaki jest termin złożenia PIT-12 w 2014 roku

Fiskus informuje nas, że jeśli chcemy, by zeznanie podatkowe złożył za nas pracodawca (płatnik), PIT-12 należy przekazać przed 10 stycznia 2014 r., który wypada w czwartek. Zatem złożyć zeznanie można do czwartku, 9 stycznia 2014 r.


Uwaga – oświadczenie dotyczy zeznania za rok 2013, składanego w 2014 r., a nie deklaracji za 2014 r, składanej w 2015 r.


Ministerstwo Finansów pytane o termin składania oświadczenia podkreśla, że będą akceptowane również oświadczenia składane 10 stycznia, mimo że zwrot ustawowy różni się od pozostałych sformułowań dotyczących terminów.

W 2014 roku 10 stycznia może być terminem ostatecznym ze względu na fakt, że 9 stycznia przypada w czwartek. Co ważne, za przekazanie uznać należy również alternatywne formy dopełnienia terminu, z których najpopularniejszą jest wysłanie oświadczenia drogą pocztową.

Co istotne – PIT-12 składany jest pracodawcy lub innemu płatnikowi. Data złożenia powinna być przez niego potwierdzona podatnikowi, który takie oświadczenie przynosi (przesyła).

 


W PIT-12 podatnik oświadcza, że:

 

 

Dodatkowo podatnik deklaruje w PIT-12:

 • kwotę kosztów uzyskania przychodów, jaką płatnik ma potrącić, a tym wyższą od ryczałtowej ze względu na posiadane imienne bilety miesięczne, nabyte celem dojazdu do pracy, ale nie może wykazać kosztów podwyższonych w stosunku do ryczałtowych ze względu na korzystanie w zakresie umowy o pracę z praw autorskich i rozliczenie (50%)
 • jeżeli podatnik nie rozlicza imiennych biletów – płatnik zgodnie z informacjami o miejscu zamieszkania podatnika ustala wartość kosztów uzyskania ryczałtowo,
 • kwoty świadczeń do odliczenia, które wcześniej otrzymał, a które okazały się nienależne i zwiększały wcześniej podstawę opodatkowania podatkiem i podlegały zwrotowi i mogą pomniejszyć wartość dochodu podatnika (np. nienależnie przyznane kwoty zasiłków).

Płatnik (np. pracodawca):

 • odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),
 • odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika,
 • odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia - jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek,
 • dolicza do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po otrzymaniu PIT-40 możliwe jest skorygowanie tej deklaracji, a także skorzystanie z ulg i odliczeń. Stąd PIT-12 nie jest ostateczną deklaracją rozliczenia się za pośrednictwem płatnika. Podatnik po otrzymaniu PIT-40 może wypełnić właściwą deklarację roczną i złożyć ją w przewidzianym ustawowym terminie. Za deklarację będzie się wówczas uważało oświadczenie podatnika, a PIT-40 będzie traktowany na zasadzie takiej, jak informacja PIT-11 (czyli jako informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach za dany rok podatkowy).

 

PIT-12 otrzymać może:

 • zakład pracy - ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.

PIT-12 nie dotyczy natomiast działalności wykonywanej osobiście, czyli np. umowy zlecenie. W tym przypadku nie można sporządzić PIT-40 za zleceniobiorcę.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj