Jak wypełnić PIT

PIT roczny studenta za 2021 w 2022 roku

Łukasz Wieszczeczyński 08.11.2018 14:26 (aktualizacja: )

Studia to czas nauki oraz zdobywania kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy i przyszłej kariery zawodowej. Jednakże duża część studentów już w czasie studiów jest aktywna na rynku pracy zdobywając nie tylko doświadczenie ale także środki na utrzymanie. Źródła dochodu stanowią nie tylko wynagrodzenie za pracę ale również świadczenia w postaci stypendiów. Studenci często się zastanawiają czy tak uzyskiwany dochód powinni rozliczyć z fiskusem oraz czy mogą liczyć na jakieś przywileje?

Stypendia i praktyki

Studenci za swoje wyniki w nauce jak również na innej podstawie mogą zostać objęci programem stypendialnym, czy to uczelnianym czy to przyznawanym przez organy administracji publicznej. Środki na stypendia dla studentów pochodzące z budżetu państwa, niewątpliwie stanowią przychód. Czy zatem podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych? Otóż w zdecydowanej większości przypadków nie.

PIT roczny studenta

Źródło: shutterstock

Rocznego zeznania podatkowego nie muszą składać otrzymujący stypendium na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, za dokonania artystyczne a także studenci studiów doktoranckich i to niezależnie od wysokości stypendium

Stypendia naukowe oraz stypendia za wyniki w nauce podlegają zwolnieniu od podatku o ile przyznany zostały na specjalnych zasadach przez szefa resortu ds. nauki i szkolnictwa wyższego bądź ministra edukacji narodowej.

W przypadku stypendiów socjalnych rozliczaniu podatkowemu nie podlegają środki pochodzące z budżetu państwa, samorządu oraz ze szkół i uczelni ( na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego).

Także korzystający z programu stypendialnego Erasums+ zwolnieni są z obowiązków podatkowych od przychodu z tego źródła, aktualnie minister finansów zdecydował o zwolnieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r.

Jednakże w pewnych wypadkach stypendia zostaną opodatkowane. Dotyczy to sytuacji w których środki stypendialne zostały uzyskane na zasadach ogólnych wynikających z uchwały jednostki samorządowej bądź też regulaminu pozarządowej organizacji pożytku publicznego i jedynie kwot przekraczających 3800,00 zł w skali roku. Tzn. opodatkowaniu będzie podlegała jedynie nadwyżka ponad wskazaną kwotę pieniężną. W tym wypadków również płatnik będzie miał obowiązek pobrania zaliczki.

Uzyskiwanie świadczeń, które są opodatkowane będzie wiązało się z obowiązkiem podmiotu wypłacającego , który powinien do końca lutego przekazać stypendyście informację na formularzu PIT-11. To z tej informacji student będzie mógł uzyskać dane pozwalające na przygotowanie własnego rocznego zeznania podatkowego. Formularz ten zawiera dane o kwocie wypłaconej, kwocie wolnej od podatku, kwocie opodatkowanej a także pobranej zaliczce na podatek dochodowy. Te dwie ostatnie informacje zawrzeć należy w zeznaniu PIT-37.

Dochody uzyskiwane w związku z podejmowaniem praktyk studenckich są w części zwolnione od opodatkowania. Zgodnie z treścią przepisu ustawy wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe podlegają zwolnieniu od podatku- do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Dochody z tego tytułu przekraczające wskazany limit podlegają opodatkowaniu a więc ich nadwyżka musi zostać ujęta w rocznym zeznaniu podatkowym. Podobnie jak powyżej także w tym wypadku uczelnia będzie zobowiązana do przekazania studentowi informacji na PIT-11.

Umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę

Studenci studiów zaocznych a także stacjonarnych łączą studia z pracą zarobkową wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (najczęściej umowy zlecenie) ma tę zaletę, że w przypadku studentów nie są odprowadzane składki do ZUS w związku z czym "na czysto" student dostanie więcej pieniędzy, jednakże nie mają w ów czas zastosowania przepisy Kodeksu Pracy gwarantujące osobie pracującej urlop, dopłaty za nadgodziny i inne przywileje. Przychód uzyskany z takiej pracy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, pod warunkiem, że kwota uzyskana wynosi minimum 200zł. Jeżeli kwota nie przekracza 200zł zostanie pobrana zaliczka na poczet zryczałtowanego podatku w wysokości 17% dochodu. Jednak płatnikiem w tej sytuacji jest zleceniodawca i to on będzie miał obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Studenci pracujący zarówno na podstawie umowy zlecania jak i umowy o dzieło i uzyskujący z tego tytułu przychodu mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatkowego składając właściwe zeznanie ( najczęściej PIT-37 jeżeli otrzymywali przychody w których to pracodawca był płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy). Powinni oni do ostatniego dnia lutego otrzymać od każdego z zatrudniających ich pracodawców informację na druku PIT-11, które to informację będą podstawą do wypełnienia rocznego zeznania. PIT-11 zawiera informację o uzyskanych przez studenta dochodach oraz o wysokości zaliczki na podatek dochodowy jakie zostały pobrane przez płatnika.

Co do zasady zatrudniający pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wszystkich wypłacanych przez siebie wynagrodzeń. Dlatego też bardzo często studentom będzie należał się zwrot z tytuły pobranego podatku w związku z obowiązywaniem kwoty wolnej. W roku 2021 w przypadku, gdy dochód podatnika nie przekroczy 8000,00 zł nie zapłaci on żadnego podatku, gdyż tyle wynosi kwota wolna od podatku, tak więc zwrot podatku może wynosić w takim wypadku aż 1420,00 zł. Jeżeli dochody studenta będą zawierały się w przedziale między 8001,00 zł a 13.000,00 zł kwota wolna będzie się zmniejszała proporcjonalnie od 8000,00 do 3091,00 zł, a zwrot podatku zawrze się między 1420,00 zł a 548,30 zł.

Przy dochodzie powyżej 13.000 zł a nie przekraczającym I progu podatkowego wynoszącego 85.528,00 zł kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3091,00 a zwrot z tytułu kwoty wolnej od podatku wynosi stałe 548,30 zł.

Oprócz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych student może również zostać zatrudniony na umowę o pracę. Wówczas pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania wszelkich składek na ZUS i zasadniczo status studenta nie wpływa na sytuację osoby zatrudnionej na umowę o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę również pracodawca ma obowiązek sporządzić i przekazać pracownikowi informację PIT-11, która będzie zawierała dane pozwalające na sporządzenie przez studenta pracownika zeznania rocznego.

Oczywiście podczas wypełniania zeznania podatkowego student powinien pamiętać o przysługujących mu ulgach. Studenci jeżeli spełnią odpowiedni warunki mają również prawo do odliczenia przysługujących im na zasadach ogólnych tak jak innym podatnikom ulg.

Jedną z takich ulg jest ulga internetowa. Jednakże możliwość jej rozliczania jest ograniczona w czasie i limitowana jedynie do maksymalnie dwóch następujących po sobie lat.

Przez dwa lata odliczać można nadal od uzyskanego dochodu maksymalnie kwotę do 760 zł za każdy z rok. Trzeba jednak zauważyć, że odliczeniu podlega kwota łącznie faktycznie wydana na takie usługi, a nie ryczałtowa. Przy czym muszą to być wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, nie zaś opłat dodatkowych czy też innego rodzaju. Dlatego też prawo do odliczenia przysługuje tylko osobom posiadającym dowody poniesienia wydatków za użytkowanie Internetu, i z których dowodów wynikać będą dane pozwalające na zidentyfikowanie kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.

Co do zasady przy uwzględnianiu ulgi internetowej, nie ma znaczenia, czy korzysta się z Internetu stacjonarnego czy mobilnego, także w telefonie komórkowym. Możliwe jest zatem sumowanie wydatków zarówno za Internet stacjonarny jak i przenośny jednakże jedynie do wysokości maksymalnego limitu.

Praca za granicą

Okres wakacji dla wielu studentów jest okazją do podreperowania budżetu przez dorywczą pracę za granicą. Dochody uzyskane za granicą np. podczas pracy wakacyjnej należy rozliczyć w Polsce, jako, że to w Polsce student jest rezydentem podatkowym (posiada tutaj ośrodek interesów życiowych).

Rezydenci podatkowi w Polsce podlegają w Polsce opodatkowaniu ze wszystkich swoich przychodów uzyskiwanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Szczegółowe zasady rozliczania dochodu uzyskanego za granicą zależą od państwa w którym został on osiągnięty i od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a danym krajem dlatego przed wyjazdem dobrze jest zapoznać się z właściwymi przepisami.

Przychody z pracy najemnej – praca, zlecenie, dzieło i inne kontrakty

Tego rodzaju dochody należą do najczęściej rozliczanych przez polskich rezydentów podatkowych z tytułu pracy za granicą. Należy jednak pamiętać, że inaczej niż na wskazanych niżej zasadach, kwalifikowane mogą być już zarobki np. naukowców, ale także studentów uzyskujących przychody ze stypendiów zagranicznych. Każdorazowo ich przypadku należy szczegółowo sprawdzić, czy zaliczki na podatek w ogóle będą pobierane za granicą (w kraju źródła) lub czy podatek w Polsce należy w ogóle płacić (w kraju rezydencji).

Poszczególne kraje, w których student Polski rezydent podatkowy pracuje posiadać mogą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, na mocy której zarówno w Polsce, jak i w kraju obcym od zarobków pobierany może być podatek. Umowa jednak wskazuje wówczas na jedną z dwóch zasad eliminowania opodatkowania w obu krajach:

  • zasadę zwolnienia z progresją (wyłączenia, kredytu podatkowego),
  • zasadę proporcjonalnego odliczenia, którą stosuje się również w przypadku zarobków z krajów, z którymi nie podpisano żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo pracując za granicą należy pamiętać, że dopuszczalnym jest w trakcie rozliczeń w Polsce odliczenie tzw. 30% diet zagranicznych, za każdy dzień przebywania w stosunku pracy (kwota ta pozostaje zwolniona z opodatkowania). Wartość pełnej kwoty diety jest inna w poszczególnych krajach, stąd też należy ją ustalić indywidualnie.

Wartości nie wpisuje się w ogóle do rocznego PIT w Polsce – kwoty zwolnione z opodatkowania ustala się dla celów dokumentacyjnych i wskazując wartość przychodów z zagranicy wpisuje się je w deklarację PIT po uprzednim ich obniżeniu o wartość przysługujących diet.

Odliczyć można również zagraniczne składki ubezpieczeniowe zapłacone ze środków podatnika lub osoby współpracującej zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Odliczenie nie jest możliwe w przypadku, gdy dochód, od którego naliczana była składka zagraniczna jest w Polsce zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu opodatkowania (np. ze względu na stosowanie zasady zwolnienia z progresją) oraz pod warunkiem, że składki nie zostały odliczone od podatku pobieranego za granicą.

Rozliczenie podatkowe studenta (polskiego rezydenta) z pracy w Anglii

Tę samą zasadę opodatkowania (zwolnienia z progresją), która zastosować można do wynagrodzeń z Wielkiej Brytanii, zastosować można do kwot z pracy najemnej z Albanii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Irlandii, Włoch.

Jeżeli student uzyskał wynagrodzenia z pracy z tych krajów, a jednocześnie w danym roku nie zarabiał w Rzeczypospolitej żadnych kwot opodatkowanych według skali podatkowej (np. praca, zlecenie, działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych), to nie ma obowiązku zagranicznych kwot rozliczać przed polskim organem skarbowym.

Natomiast w przypadku kiedy wynagrodzenie otrzymywał zarówno za pracę w Polsce, jak i za granicą obliczenie podatku wygląda następująco:

a) polskie dochody (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) sumuje się z dochodami zagranicznymi (przeliczone na złotówki: przychód - diety - koszty uzyskania przychodu);

b) od tak ustalonej sumy dochodów należy obliczyć podatek według polskiej skali podatkowej (17,75% - 548,30, a jeśli suma dochodów przekracza 85,582 zł podatek oblicza się jako 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł;

c) obliczony podatek należy podzielić przez sumę dochodów z Polski i zagranicy (taką jak w lit. a), a następnie pomnożyć przez 100 – jest to ustalenie stawki podatkowej, która będzie miała zastosowanie wyłącznie do polskich zarobków;

d) uzyskaną stopę procentową (lit.c), stosuje się do polskiej podstawy opodatkowania (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) zaokrąglonej do pełnych złotych (do 49 gr. Zaokrągla się w dół, powyżej tej kwoty – w górę); nie stosuje się dodatkowej kwoty obniżającej podatek

e) po obliczeniu podatku możliwe jest odjęcie od niego polskich kwot ulg odliczanych od podatku.

Wypełnić należy w takim przypadku co najmniej deklarację PIT-36 oraz załączniki PIT/ZG.

Przykład

Polski student w wieku 22 lata wyjechał do pracy na 5 miesięcy do Wielkiej Brytanii i tam zarabiał na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana za granicą). Za 2021 r. rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulg podatkowych.

Podatnik w okresie od 1 lutego do 31 czerwca 2021 r. zarabiał w Wielkiej Brytanii (2000 GPB/mc, wypłata na koniec całego okresu umowy, czyli 31 października otrzymał łącznie 10.000 GPB), a w ciągu roku akademickiego 5 miesięcy pracował w Polsce (zarobki – umowa o pracę, brutto 2000 zł/mc).

Wynagrodzenie polskie:

Koszty uzyskania przychodów – 111,25 zł (5 x 111,25 zł = 556,25 zł),

Składki ZUS – 274,2 zł (łącznie 1371 zł),

Składki zdrowotne – 133,75 zł (łącznie 668,75 zł),

Zaliczka – 111 zł (łącznie 555 zł).

Dochód do opodatkowania uzyskany w Polsce (przychód - koszty - składki na ubezpieczenie społeczne) - 10.000 – 556,25 – 1371 = 8072,75 zł.

Wynagrodzenie brytyjskie:

a) diety: 35GPBx0,3 = 10,5 x 184dni = 1932 GBP

b) dochód GPB: 10.000GPB – 1932GPB – 556,25 (przychód – diety – koszty) = 38407,35 zł

Kurs przeliczenia 1 GPB = 4,8294 zł

Wypełniając zeznanie należy:

  • ustalić podatek od łącznego dochodu: 8072,75 +38407,35 = 46480,1 x 17,75% – 548,30 = 7810,40,
  • ustalić stopę procentową: 7810,4 / 46480,1 = 16,8%,
  • obliczyć podatek od polskich wynagrodzeń: 8072,75 x 16,8% = 1356 zł,
  • dokonać odliczenia składek zdrowotnych: 1356 - 668,75 = 687,25 zł podatku.

Porównując wartość zaliczek na podatek 555 z kwotą podatku okazuje się, że student musi dopłacić w Polsce 113,75 zł.

Rozliczenie podatkowe studenta pracującego w USA

Metodę wskazaną do rozliczeń z USA zastosować należy również do dochodów z Belgią, Danią, Finlandią, Islandią, Luksemburgiem, Rosją, Holandi.

W przypadku tych rozliczeń oprócz diet oraz odliczenia składek zagranicznych, podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej (jest to odliczenie od podatku równe wyrównaniu podatku, który podlegałby zapłacie, gdyby umowa z danym krajem dawała prawo do korzystania z metody zwolnienia z progresją).

Wypełnić należy w takim przypadku co najmniej deklarację PIT-36 oraz załączniki PIT/ZG.

Podatek ustala się następująco:

a) polskie dochody (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne i przysługujące odliczenia od dochodu) sumuje się z dochodami zagranicznymi (przeliczone na złotówki: przychód - diety - koszty uzyskania przychodu);

b) od tak ustalonej sumy dochodów należy obliczyć podatek według polskiej skali podatkowej (18% - 556,02, a jeśli suma dochodów przekracza 85,582 zł podatek oblicza się jako 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł;

c) obliczony podatek należy pomnożyć przez dochód uzyskany za granicą oraz wynik podzielić przez sumę polskich i zagranicznych dochodów – pozwoli to na zastosowanie odliczenia podatku zagranicznego dochody (polskie i zagraniczne) – powyższa kwota jest maksymalną, jaką można odliczyć od krajowego podatku (lit. b); odliczenie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy podatek za granicą był płacony (a zatem np. nie wystąpiła tam na tyle wysoka kwota wolna, że podatek nie został w ogóle zapłacony). Odliczenie nie może bowiem przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Przykład

Polski student podjął sezonową pracę na Alasce w USA (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i praca była wykonywana za granicą). Podatnik rozlicza się indywidualnie, nie korzysta z ulg podatkowych.

Podatnik w okresie od 1 stycznia do 31 maja był również zatrudniony w Polsce na umowę o pracę (wynagrodzenie brutto 2000 zł). Wartości przyjęte do obliczeń z tego tytułu:

Wynagrodzenie polskie:

Koszty uzyskania przychodów – 111,25 zł (5 x 111,25 zł = 556,25 zł),

Składki ZUS – 274,2 zł (łącznie 1371 zł),

Składki zdrowotne – 133,75 zł (łącznie 668,75 zł),

Zaliczka – 111 zł (łącznie 555 zł).

Dochód do opodatkowania uzyskany w Polsce (przychód - koszty - składki na ubezpieczenie społeczne) - 10.000 – 556,25 – 1371 = 8072,75 zł.

W okresie od 1 czerwca do 31 października podatnik pracował w USA. Wypłata nastąpiła ostatniego dnia 5 miesięcznego zatrudnienia, zarobił 10.000 dolarów

Wynagrodzenie w USA:

a) diety: 59USDx0,3 = 15 x 184dni = 3256,8 USD

b) dochód : 10.000USD – 3256,8 USD – 556,25 zł (przychód – diety – koszty) = 24275,52 - 556,25 = 23719,27zł

Kurs przeliczenia 1USD = 3,60 zł

c) podatek zapłacony w USA po przeliczeniu na złote 1500 zł.

Ustalenie podatku oraz rozliczenia:

a) do dochodów do opodatkowania w Polsce dodać dochód do opodatkowania uzyskany w USA od sumy tych dochodów obliczyć podatek według skali podatkowej,

8072,75+23719,27zł = 31792,02 x 18% - 556,02 = 5166,54

Limit odliczenia 5167 x 23719,27/ 31792,02 = 3854,97 zł. W efekcie cały podatek zapłacony za granicą można odliczyć od polskiego podatku.

b) Obliczenie polskiego podatku

5167 – 1500 zł = 3667

c) Porównanie przyjętej metody z metodą zwolnienia z progresją:

31792,02 x 18% - 556,02 = 5166,54 zł

5167 /31792,02 x 100 = 16,25 % (stawka podatkowa do krajowych dochodów)

8072,75 x 16,57% = 1312 zł podatek do zapłacenia w Polsce

d) Możliwe jest odliczenie ulgi abolicyjnej do wysokości różnicy podatku z lit a i lit. c oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

5166,54 – 1312 = 3854,54 +668,75 zł= 4523,29 zł

W trakcie roku podatnik nie może zapomnieć o zaliczkach na podatek

Należy również pamiętać, że po powrocie do kraju w trakcie roku, do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu powrotu, podatnik obowiązany jest samodzielnie, bez składania deklaracji podatkowej, obliczyć i wpłacić zaliczki na podatek od przychodów zagranicznych, ustalony według powyższych zasad.

Rozliczenie rocznePodatek PITPIT-37