Pobierz e-pity 2019

Zwrot ulgi na dzieci może powodować utratę świadczeń rodzinnych

Piotr Szulczewski 10.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Niewykorzystana nadwyżka ulgi na dziecko, która ze względu na niską kwotę podatku nie może być odliczona w zeznaniu PIT, podlega zwrotowi na rzecz podatników. Mogą jednak oni utracić przez to prawo do świadczeń rodzinnych, a to w związku z uznaniem dla celów społecznych zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi jako dochodu, limitującego pewne świadczenia.

Zwrot ulgi na dziecko na druku PIT/UZ

Takie rozumienie zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013, poz. 1456). Za dochód wpływający na kwotę zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego, a także zasiłków pielęgnacyjnego, opiekuńczego, czy zapomóg w tym z tytułu urodzenia się dziecka, uznaje się nie tylko przychód w rozumieniu przepisów podatkowych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale również kwotę zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko.

Oznacza to w praktyce, że lepszym rozwiązaniem dla osób pobierających świadczenia rodzinne jest odliczenie pełnej kwoty ulgi, niż korzystanie z prawa jej zwrotu i rozpoznanie z tego tytułu dochodu. Konsekwencją korzystania ze zwrotu może być utrata prawa do zasiłku.

Limity zasiłków od 01.11.2014r. do 31.10.2015r.
Rodzaj zasiłku Limit dochodu dla prawa do zasiłku Wysokość zasiłku

Rodzinny

Na osobę - 574 zł (niepełnosprawny – 664 zł)

77 zł (dziecko do ukończenia 5 r.ż.)

106 zł (dziecko do ukończenia 18 r.ż.)

115 zł (dziecko do ukończenia 24 r.ż.)

Dodatki do rodzinnego

Na osobę - 574 zł (niepełnosprawny – 664 zł)

400 zł (wychowywanie w okresie urlopu wychowawczego)

60 zł (dziecko niepełnospr. do 5 lat)

80 zł (dziecko niepełnospr. Starsze)

100 zł (rozpoczęcie roku szkolnego)

90 zł (szkoła zamiejsc. – zamieszk.)

50 zł (szkoła zamiejsc. – dojazd)

80 zł (na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej)

170 zł na jedno nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci (Samotne wychowywanie)

Na rodzinę 1922 zł

1000 zł (urodzenie dziecka)

Pielęgnacyjny

Brak limitu dochodów

153 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Na osobę - 664 zł

520 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – rezygnacja z pracy

Brak

1576

Osoby uprawnione do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi podatkowej mogą, ale nie muszą o nią wystąpić. Dochodem, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych są bowiem wyłącznie kwoty otrzymanego zwrotu nadwyżki ulgi na dzieci. W konsekwencji przed złożeniem rocznej deklaracji podatkowej, podatnik powinien sprawdzić, czy występując o nadwyżkę ulgi nie utraci prawa do innych świadczeń.

Podstawa prawna:

art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret (myślnik) dwudzieste dziewiąte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl