Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany we właściwości organów podatkowych. PGK według nowej właściwości miejscowej

Piotr Szulczewski

Ustalono szereg zasad dotyczących rozliczeń podatkowych podmiotów wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych. Właściwość dla spółek grupy zmieni się w stosunku do reguł obowiązujących przed wejściem w skład grupy.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, udziałowych oraz zawarły umowę o utworzeniu PGK. Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, do podatników takich właściwość terytorialna grupy ustalana będzie w sposób szczególny a mianowicie w sprawach opodatkowania:

  • podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w których właściwość miejscową organu podatkowego ustala się ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej,
  • podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej,
  • podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli płatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej,
  • w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika, w przypadku spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej,
  • w sprawach rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, w przypadku utraty statusu podatnika w trakcie roku podatkowego przez podatkową grupę kapitałową

 - właściwym miejscowo organem podatkowym jest organ właściwy ze względu na siedzibę spółki dominującej.

Podobnie, w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty podatków na wniosek podatnika, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku przez płatnika właściwy organ wyznacza się ze względu na siedzibę spółki dominującej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli płatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Zmiany w zasadach ustalania właściwości wejść mają w życie 1 kwietnia 2019 r.

Organ podatkowy właściwy w sprawie opłaty reklamowej

Dodatkowo ustalono organ podatkowy właściwy do rozliczeń opłaty reklamowej. Będzie to podmiot ustalony według miejsca usytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, a zatem właściwość miejscowa ustalana na zasadach ogólnych nie będzie miała w tym przypadku zastosowania.

CIT