Zmiany w ZUS. Dobrowolne chorobowe wygaśnie tylko na wniosek płatnika

Redakcja PIT.pl

Rzecznik MŚP zaopiniował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W razie wejścia projektu w życie dobrowolne ubezpieczenia będą ustawać dopiero na skutek złożenia wniosku o wyłączenie z tego rodzaju ubezpieczeń, a nie jak dotychczas, na skutek nieuregulowania składki, co powodowało komplikacje z uzyskiwaniem świadczeń.


Źródło: shutterstock.com

Ubezpieczenie ZUS wygaśnie na wniosek płatnika, a nie z powodu przerwy w składkach

Rzecznik MŚP opinią z 5 lutego 2021 r. zgłosił swoje uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wśród uwag krytycznych dotyczących np. kontroli przedsiębiorców, którzy dokonują korekty liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, znalazły się także oceny pozytywne. Chodzi o projektowane zmiany dotyczące ustania m.in. dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W razie wejścia projektu w życie dobrowolne ubezpieczenia będą ustawać dopiero na skutek złożenia wniosku o wyłączenie z tego rodzaju ubezpieczeń, a nie jak dotychczas, na skutek nieuregulowania składki (gdzie często sami ubezpieczeni nie wiedzieli, że są nieuregulowane). W ocenie Rzecznika MŚP takie rozwiązanie przyczyni się do uproszczenia rozliczeń z ZUS i pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przedsiębiorca tracił prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na skutek nieprawidłowości w rozliczeniach, o których nie miał wiedzy.

Warto zauważyć, że przedmiotowy projekt stanowi efekt szeregu poprzednich aktywności Rzecznika MŚP. Jeszcze na początku 2020 r. zwrócił się on do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dokonanie zmian legislacyjnych w przedmiotowej materii. Powyższy wniosek poprzedzony został licznymi innymi aktywnościami powiązanymi z tym problemem, jak interwencje w sprawach indywidualnych, działalność zespołu roboczego ds. ubezpieczeń społecznych (na którym kilkukrotnie omawiano przedmiotowy problem) czy zorganizowanie 17 grudnia 2019 r. VII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem jej członków, zainteresowanych przedsiębiorców oraz przedstawicieli Centrali i oddziałów terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które poświęcone było praktyce stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy ZUS oraz prezentacji wybranych przypadków w tym zakresie. Warto również nadmienić, że przedstawiciele Rzecznika MŚP aktywnie brali udział w posiedzeniach komisji sejmowych, na których przedmiotowe zagadnienie było omawiane. Poniżej pisemne wystąpienia Rzecznika MŚP w sprawach.

Źródło: Rzecznik MŚP

ZUSNiski ZUS