Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.

Gazeta Podatkowa 14.01.2019 08:15 (aktualizacja: )

Z uwagi na trwające prace związane z nowelizacją ustawy o VAT polegające na określeniu przepisów wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) Minister Finansów przedstawił także projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (projekt z dnia 5 listopada 2018 r.).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Kasy on-line

Zmiany, które mają być wprowadzone do ustawy o VAT, zakładają, że kasy on-line będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia.

Paragon przed dokonaniem transakcji

Kasy on-line mają być wyposażone w funkcjonalność połączenia z systemem teleinformatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas. Jednocześnie, zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, dopuszcza się stosowanie dotychczasowych kas. Podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące starego rodzaju (czas, do kiedy będzie to możliwe, zostanie określony w przepisach ustawy). W związku z tym kasy dotychczasowe będą funkcjonowały obok kas on-line, aż do momentu ich wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, będzie mogła ona funkcjonować nawet kilka lat. Docelowym jednak założeniem jest funkcjonowanie tylko kas on-line, a kasy dotychczasowe będą stopniowo wycofywane z rynku.

[aktualizacja 03.04.2019 r.]: Kasy on line od 1 stycznia 2020 roku. Sprawdź wysokość zwrotu za zakup nowej kasy

Na dzień dzisiejszy nadal trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, która ma wprowadzić przepisy dotyczące kas on-line.

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2018 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2019 roku!

Nowy słownik pojęć

W stosunku do starego rozporządzenia w słowniku pojęć, który zawarty będzie w nowym rozporządzeniu także w § 2 dokonano zmian, które dostosowano do wprowadzanych w projekcie rozporządzenia regulacji w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz warunków używania kas on-line. Zakres pojęć w słowniku obejmuje zarówno kasy dotychczasowe (których stosowanie określało stare rozporządzenie), jak i nowe kasy on-line.

Do słownika wprowadzono nową definicję dokumentu fiskalnego (patrz ramka).

»Dokument fiskalny - to dokument wystawiany przez kasę zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy, obejmujący:
 a)w przypadku kas on-line - paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raport fiskalny,
 b)w przypadku pozostałych rodzajów kas - paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym raport fiskalny miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy.
»Dokument niefiskalny - to dokument wystawiany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający w szczególności oznaczenie "NIEFISKALNY" i niezawierający logo fiskalnego.

Ewidencje korekt

Utrzymane zostaną dotychczasowe zapisy zawarte w § 3 starego rozporządzenia w zakresie zwrotów towarów i uznanych reklamacji oraz sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki. Jedynie w ust. 1 tego przepisu, dotyczącym prowadzenia przez podatników ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, zmodyfikowano w stosunku do zapisu starego rozporządzenia, aby objął on swoim zakresem kasy on-line oraz doprecyzowano, że wszystkie te kasy będą musiały posiadać potwierdzenie, o którym będzie mowa w znowelizowanym art. 111 ust. 6b ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) na dzień ich nabycia przez podatnika. Wskazano też, że ewidencja będzie musiała być prowadzona wyłącznie w trybie fiskalnym kasy.

Oprócz tego obowiązek wystawienia i wydania paragonu w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) uregulowany będzie w § 6 ust. 1 nowego rozporządzenia, a nie jak jest dotychczas w § 3 starego rozporządzenia.

Sposób ewidencjonowania sprzedaży

W § 6 nowego rozporządzenia doprecyzowano brzmienie przepisu regulującego obowiązek wystawiania i wydawania paragonu w stosunku do dokonanej sprzedaży oraz w stosunku do otrzymanych przed dokonaniem sprzedaży zaliczek.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik będzie miał obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, przed przyjęciem należności, bez względu na formę płatności (§ 6 ust. 1 pkt 1). Tak więc podatnik będzie musiał wydać paragon przed zapłatą w formie karty płatniczej lub w formie gotówkowej, czy w formie przelewu lub w innej formie bezgotówkowej. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu omawianego rozporządzenia, z wymagań technicznych dla kas rejestrujących (zarówno off-line, jak i on-line) nie wynika, aby kasa mogła wystawić paragon wyłącznie po zakończeniu płatności, w tym także w przypadku płatności realizowanej kartą płatniczą. W związku z tym planuje się wprowadzić omawiany wymóg, aby klient miał pewność, że transakcja została zarejestrowana w kasie.

W nowych przepisach także odrębnie uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, z uwagi na dotychczas pojawiające się wątpliwości w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej zaliczek otrzymanych na rachunek podatnika, obowiązek wystawienia i wydania paragonu uregulowano odrębnie dla zaliczek otrzymanych w gotówce i dla zaliczek bezgotówkowych otrzymanych za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u na rachunek podatnika:

a) w przypadku zaliczki otrzymanej w gotówce (przez zapłatę w gotówce rozumie się również płatność kartą płatniczą) - podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon z chwilą jej otrzymania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a),

b) w przypadku zaliczki otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, na rachunek podatnika - podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Zdaniem Ministerstwa proponowana zmiana w obowiązkach wystawienia i wydania paragonu fiskalnego (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu) jest powiązana z nakładanym na podatnika obowiązkiem zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego, a także o skutkach niewykonywania tych obowiązków. W związku z tym osoba prowadząca u podatnika ewidencję składać będzie oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w przepisach. Oświadczenie będzie składane przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia będzie przekazywany również osobie je składającej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określony będzie wzór tego dokumentu (§ 6 ust. 5 projektu).

W § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a)-f) wprowadzono obowiązek oznaczenia literowego od "A" do "G" do właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, nie tylko jak dotychczas wyłącznie do litery A. W stosunku do tego obowiązku wprowadzono przepisy przejściowe (§ 59 nowego rozporządzenia) pozwalające na wprowadzenie obowiązku sztywnego przypisania stawek VAT do oznaczeń literowych zawartych w kasie zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia - w terminie od 1 lutego 2019 r., tj. po upływie miesiąca od proponowanego terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Ponadto dodano obowiązek udostępniania, podczas transakcji, kupującemu wyświetlacza kasy dla możliwości weryfikacji wprowadzanego do ewidencji na kasie kupowanego asortymentu i jego wartości.


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 2019-01-14

Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Kasy fiskalne