Zmiany w urlopie macierzyńskim: nowe regulacje i prawa - komentarz eksperta

Redakcja PIT.pl

W związku z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi implementacji dyrektywy unijnej work-life balance zmianie uległ urlop rodzicielski. Ekspert — radca prawny Rafał Knap z Kancelarii Graś i Wspólnicy dla redakcji PIT.pl omawia zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. 

W związku z narodzinami dziecka kodeks pracy przewiduje specjalny urlop z tego tytułu dla matki, jak i ojca dziecka. Formalnie urlop ten składa się z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Łącznie nazywane są także długim urlopem macierzyńskim lub rocznym

urlopem macierzyńskim.

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

  1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  3.  33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Co do zasady urlop ten rozpoczyna się z dniem urodzenia dziecka. Na wniosek pracownicy, może ona rozpocząć go jednak na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Nie musi też go wykorzystywać w całości. Po wykorzystaniu po porodzie, co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może powrócić do pracy, jeśli pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka będący pracownikiem, bądź jeżeli w celu sprawowania opieki nad dzieckiem

przerwie na ten okres działalność zarobkową.

Zmiany w urlopie macierzyńskim: nowe regulacje i prawa - komentarz eksperta

Źródło: Shutterstock

Zmiany w prawie a urlop dla rodzica

W związku z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi implementacji dyrektywy

unijnej work-life balance zmianie uległ urlop rodzicielski. Do 26 kwietnia 2023 r. wymiar urlopu rodzicielskiego wynosił:

  • 32 tygodnie — w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 34 tygodnie — w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie

Przysługiwał on po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Z urlopu mogli korzystać oboje rodzice (także jednocześnie), jednak łączny wymiar urlopu nie

mógł przekroczyć powyższego limitu.

Zmiany od 26 kwietnia 2023 r. w wymiarze urlopu rodzicielskiego

Obecnie wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu i wynosi:

− 41 tygodnie — w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

− 43 tygodnie — w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym

porodzie.

Z urlopu nadal mogą korzystać oboje rodzice, jednak w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, o ile możliwość skorzystania z urlopu przez drugiego z rodziców była fakultatywna, o tyle obecnie 9 tygodni urlopu przeznaczone jest wyłącznie dla drugiego rodzica. Z urlopu rodzicielskiego nie trzeba korzystać od razu. Może on zostać udzielony do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Co więcej, urlop rodzicielski można wykorzystywać w częściach, nie więcej niż w 5. W przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, kodeks nie przewiduje już minimalnej długości każdej z części, co oznacza, że może ona trwać choćby tydzień. Wnioski zarówno o udzielenie urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego można składać w formie papierowej lub on-line.

Urlop macierzyński i rodzicielski, to prawo pracownika

Zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski jest prawem pracownika. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, bądź udzielić go w innym, niż wskazany we wniosku, terminie. Za okres urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego przysługuje pracownikowi zasiłek macierzyński. Wynosi on 100% podstawy zasiłki za okres urlopu macierzyńskiego oraz 70% za okres urlopu rodzicielskiego. Jeżeli jednak pracownica złoży wniosek o wypłatę zasiłku za

okres długiego urlopu macierzyńskiego nie później niż 21 dni po porodzie, miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop dla rodzica a praca

Pobieranie zasiłku można łączyć z pracą u dotychczasowego pracodawcy. Wymiar czasu pracy nie może jednak przekroczyć ½ etatu. Okres urlopu i pobierania zasiłku ulega wówczas proporcjonalnemu wydłużeniu. Nie może on jednak przekroczyć 82 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka i 86 tygodni – przy urodzeniu co najmniej dwojga dzieci.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

UrlopMacierzyństwo