Pobierz e-pity 2019

Zmiany w odsetkach podatkowych w przypadku dokonywania korekty deklaracji

Iwona Maczalska 06.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami mającymi na celu obniżenie odsetek od zaległości podatkowych. Zmiana objąć ma ona podatników, którzy przystąpią do samodzielnej korekty deklaracji, bez interwencji urzędu skarbowego. Podwyższeniu ulec ma natomiast ich wartość u podatników, którzy korekty samodzielnie nie dokonają.

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

Ministerstwo Finansów w ramach prac nad nowelizacją ustawy – Ordynacja podatkowa, dąży do zmiany przepisów określających stawkę odsetek od zaległości podatkowych podatników, którzy samodzielnie przystąpili do skorygowania deklaracji podatkowej jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia o kontroli podatkowej. Zmianie ulec mają również odsetki w przypadku podatników dokonujących korekty na żądanie urzędu skarbowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) ,,Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i wartości 2 punktów procentowych, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.”. Natomiast §1a mówi, że ,,w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki”.

Odsetki od zalrgłości podatkowych - zmiany

Źródło: iStock / Thinkstock

 

50% stawka odsetek od zaległości podatkowych

Ministerstwo Finansów proponuje zmniejszenie stawki odsetek za zwłokę do 50% w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, a także
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Stawka 50% odsetek od zaległości podatkowych nie będzie miała zastosowania w przypadku:

  • korekty deklaracji, która została złożona po doręczeniu zawiadomienia organu podatkowego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadku, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej, a także
  • korekty deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

200% stawka odsetek od zaległości podatkowych

Zmianie ulec ma również podwyższona – 200% stawka odsetek od zaległości podatkowych. W myśl zaproponowanych zmian podwyższona stawka dotyczyć będzie zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

  • zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, które zostały ujawnione przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  • korekty deklaracji, która została złożona po doręczeniu zawiadomienia organu podatkowego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadku, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej, a także korekty deklaracji dokonanej w drodze czynności sprawdzających,
  • ujawnienia w drodze kontroli niezłożenia deklaracji podatkowej mimo powstania obowiązku podatkowego oraz braku zapłaty podatku.

Proponowana stawka 200% odsetek od zaległości podatkowych wystąpi w przypadku, gdy kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty bądź zwrotu podatku będzie przekraczała 25% kwoty należnej.

Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych.

Iwona Maczalska,
PIT.pl