Odsetki i płatności

Minimalna kwota odsetek

Kwota odsetek, których organ podatkowy nie pobierze wynosi obecnie 8,70 zł (trzykrotność wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, która obecnie wynosi 2,90 zł).

Kwotę minimalną liczyć należy zarówno w przypadku odsetek od należności publicznoprawnych na rzecz organów skarbowych, jak i od należności wynikających ze zobowiązań w stosunku do organów samorządowych (do odsetek od opłat i podatków lokalnych).

W przypadku należności z jednego zobowiązania minimalną należy rozliczać łącznie. W przypadku wielu zobowiązań podatkowych – kwotę tę należy rozliczać odrębnie dla każdego z tych tytułów.

W przypadku zmiany wysokości odsetek za zwłokę zaokrąglenia dokonuje się dopiero po zsumowaniu kwot ze wszystkich okresów, w których zaległość powstawała.

W przypadku nadpłat lub kwot wpłat na podatek, kwoty te nie będą zaliczane na poczet odsetek, gdy te nie przekroczą kwoty odsetek minimalnych. Automatycznie zostają one rozliczone na poczet odsetek, gdy odsetki przekraczają kwoty minimalne.

Zaokrąglenia minimalnych

Kwoty odsetek zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty 50 gr i więcej zaokrągla się w górę. W przypadku odsetek wynikających ze złożonej korekty deklaracji podatkowej, gdy podatnikowi przysługuje obniżona wartość odsetek podatkowych za zwłokę, kwoty odsetek podlegają zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Powyższe powoduje, że odsetki w kwocie 8,70 zł podlegają zaokrągleniu w górę, niemniej jest to kwota która nie przekracza kwoty 8,70 zł, w konsekwencji nie należy jej w ogóle pobierać i zaokrąglać. W przypadku odsetek w kwocie 8,71 zł dochodzi do zaokrąglenia w górę, tzn. odsetki wynoszą 9 zł.

Zaokrąglenia dokonuje się osobno dla podatku i osobno dla odsetek za zwłokę.

Zaokrąglenia nie stosuje się natomiast do należności na rzecz organów samorządu z tytułu podatków i opłat lokalnych. W Ich przypadku pobraniu podlega również kwota niezaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku do pełnych złotych.

W przypadku odsetek od opłat i podatków lokalnych dopiero kwotę 8,71 zł należy pobrać, a kwoty odsetek 8,70 zł nie nalicza się.

W przypadku odsetek cywilnoprawnych zasad zaokrąglania odsetek za zwłokę nie stosuje się. W tym przypadku pobraniu na rzecz kontrahenta cała kwota odsetek, bez ich zaokrąglania. Nie stosuje się w ich przypadku również zasad dotyczących odsetek minimalnych, zatem również kwoty rzędu 1 grosz mogą podlegać pobraniu i zapłacie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-07-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016