Zmiana kwot wolnych od potrąceń w IV kw. 2019 r.

Gazeta Podatkowa

Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika w danym roku. Od 1 października 2019 r. uległy zmianie obciążenia podatkowe, co skutkuje inną wysokością wynagrodzenia minimalnego do wypłaty. Tym samym zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń obowiązujące pracowników w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

Wysokość kwot wolnych

Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia pracownika przed nadmiernymi potrąceniami jest kwota wolna od potrąceń. Musi być ona stosowana przy dokonywaniu potrąceń o charakterze niealimentacyjnym.

Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do Pracowniczego Planu Kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń wymagających zgody pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Powyższe wynika z art. 91 § 2 K.p.

Ustalenie kwot wolnych

Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2019 r. wynosi 2.250 zł.

Od 1 października 2019 r. obowiązuje obniżona stawka podatku dochodowego, zwiększone koszty uzyskania przychodu, a także zmodyfikowana kwota zmniejszająca podatek. Zmiana obciążeń podatkowych wpływa na wysokość wynagrodzenia minimalnego do wypłaty, które od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek wynosi 1.673,78 zł.

Kwoty wolne dla niepełnoetatowców

Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają kwoty wolne od potrąceń zmniejszane proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). Przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy zatrudnionego na część etatu, uwzględniając wynagrodzenie minimalne przysługujące w danym roku pracownikom pełnoetatowym. Następnie odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe (por. odpowiedź MPiPS z dnia 7 stycznia 2014 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa). Od 1 stycznia 2019 r. odlicza się też wpłaty na PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z przystąpienia do PPK.

Wysokości kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla pracowników pełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.673,78 zł1.629,78 zł1.681,78 zł1.637,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.255,34 zł1.222,34 zł1.261,34 zł1.228,34 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.506,40 zł1.466,80 zł1.513,60 zł1.474,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.339,02 zł1.303,82 zł1.345,42 zł1.310,22 zł

 

Wysokości kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla niektórych pracowników niepełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
Wymiar czasu pracyPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatekPrzy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4485,38 zł443,43 zł485,38 zł453,93 zł
1/3623,44 zł571,92 zł631,94 zł579,92 zł
1/2887,95 zł836,39 zł900,45 zł844,39 zł
3/41.277,10 zł1.233,10 zł1.285,10 zł1.241,10 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4364,04 zł332,57 zł364,04 zł340,45 zł
1/3467,58 zł428,94 zł473,96 zł434,94 zł
1/2665,96 zł627,29 zł675,34 zł633,29 zł
3/4957,83 zł924,83 zł963,83 zł930,83 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4436,84 zł399,09 zł436,84 zł408,54 zł
1/3561,10 zł514,73 zł568,75 zł521,93 zł
1/2799,16 zł752,75 zł810,41 zł759,95 zł
3/41.149,39 zł1.109,79 zł1.156,59 zł1.116,99 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4388,30 zł354,74 zł388,30 zł363,14 zł
1/3498,75 zł457,54 zł505,55 zł463,94 zł
1/2710,36 zł669,11 zł720,36 zł675,51 zł
3/41.021,68 zł986,48 zł1.028,08 zł992,88 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 2019-10-28

Interpretacje, objaśnienia, opinie administracji skarbowej. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Płaca minimalnaFormy zatrudnienia