Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Warunki i wysokość

Iwona Maczalska

Osoba, która nie posiada pracy może ubiegać się o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy. Ile aktualnie wynosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych i jakie warunki należy spełnić by go uzyskać?

» Zasiłki dla osób bezrobotnych 2023

Zasiłek dla osób bezrobotnych jest formą świadczenia, które ma być tymczasowym wsparciem dla osób niezatrudnionych, które jest wypłacane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Z zasiłku tego można jednak skorzystać po spełnieniu odpowiednich warunków.

Zasiłki dla osób bezrobotnych 2023

Źródło: shutterstock

Ile wynosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Ostatnia waloryzacja zasiłku dla osób bezrobotnych miała miejsce 1 czerwca 2023 roku. Od tego dnia świadczenie to wynosi:

 

Wysokość zasiłków dla bezrobotnych 2023

Zasiłek podstawowy 100%:

  • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku - 1.491,90 zł
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 1.171,60 zł

Zasiłek obniżony (80%):

  • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku - 1.193,60 zł
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 937,30 zł

Zasiłek podwyższony (120%):

  • w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku - 1.790,30 zł
  • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku - 1.406,00 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość zasiłku - kiedy 80%, 100%, 120%?

Należy podkreślić, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi 120 %.

 

Maksymalny okres pobierania zasiłku

Osoba bezrobotna nie może pobierać zasiłku bez końca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba bezrobotna może otrzymywać zasiłek w okresie od 180 do 365 dni.

 

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych - pozostałe warunki

Prawo do zasiłku przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli petent nie ma propozycji podjęcia pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  • był on zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła u niego kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Szczegółowy opis wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania zasiłku dla osób bezrobotnych znajdziesz na stronie Powiatowych Urzędów Pracy oraz tutaj. 

ZasiłkiZwolnienia z ZUS