Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

Gazeta Podatkowa

Nadwyżkę VAT występującą w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zażądać jej zwrotu. Zwrot ten, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu może być skrócony do 25 dni. Obecnie funkcjonują dwa niezależne tryby otrzymywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.

Zwrot na rachunek bankowy

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Zwrot ten przysługuje jednak, gdy łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji VAT, z wyłączeniem kwoty podatku VAT nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego z tytułu importu towarów i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a) (warunek ten obowiązuje od 1 września 2019 r.),

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Warto przypomnieć, że od 1 września 2019 r. Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT, w którym znajdują się m.in. numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Przy czym dopiero od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące m.in. odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe kontrahenta, jeżeli płatność w kwocie przekraczającej 15.000 zł, czyli w kwocie zobowiązującej podatnika do dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, zostanie dokonana na rachunek, który nie został ujęty w Wykazie. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć tylko wysokości kwoty VAT związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Ponadto Ministerstwo Finansów w informacjach z dnia 17 września 2019 r. zamieszczonych na stronie www.kis.gov.pl wyjaśniło, że w związku z uruchomieniem od 1 września br. nowego Wykazu podatników VAT obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w tym Wykazie wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza Wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Jak podkreśliło MF, do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza Wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania Wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w Wykazie. Warto pamiętać, że w Wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje ROR, to taki rachunek nie będzie zamieszczony w Wykazie.

Zwrot na rachunek VAT

Urząd skarbowy jest także obowiązany w terminie 25 dni dokonać zwrotu różnicy VAT na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją VAT na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT). Przy czym zwrot dokonany na rachunek VAT nie wymaga od podatnika spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Należy podkreślić, że za wniosek o zwrot VAT na rachunek VAT uznaje się zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K pozycji 68 (nie ma zatem konieczności składania wniosku jako odrębnego dokumentu). Oprócz tego zwrot na rachunek VAT ma także bardzo ważną zaletę, tj. brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka VAT, powinien przeanalizować, czy chce otrzymać przyspieszony zwrot tej nadwyżki na rachunek VAT (nie spełniając żadnych dodatkowych warunków), czy też wystąpi o zwrot na rachunek bankowy (przy założeniu, że spełnia wszystkie ustawowe warunki w tym zakresie). Tak więc to od decyzji podatnika zależy, w jakim trybie będzie chciał otrzymać zwrot nadwyżki VAT. Powinien mieć przy tym na uwadze, że w przypadku zwrotu na rachunek VAT nie ma pełnego dostępu do zwróconej kwoty VAT, gdyż środki zgromadzone na rachunku VAT można wydatkować tylko w ściśle określonych celach. Warto dodać, że od 1 listopada 2019 r. oprócz opłacania podatku VAT z rachunku VAT podatnik ma także możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych, składek ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 2019-11-14

Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zwrot VATVAT