Zapłata podatku PIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Często podatnicy rozliczający swoje dochody z poprzedniego roku spotykają się z sytuacją, kiedy muszą zamiast cieszyć się z nadpłaty podatku i czekać na jej zwrot z urzędu skarbowego dopłacić do rocznego zeznania. Skąd w zeznaniu roczny bierze się podatek do zapłaty? Jak uregulować podatek z PIT?

Podatnicy mają czas na przygotowanie rocznych zeznań podatkowych do 30 kwietnia 2021 r. Co w sytuacji, kiedy zamiast zwrotu wychodzi nam kwota do zapłaty?– wyjaśniamy

Podatek do zapłaty

Podatek do zapłaty w rocznym PIT może wystąpić, w sytuacji:

 1. kiedy zaliczki były rozliczane według niższej stawki.
 2. omyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku,
 3. osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg,
 4. podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów.

Zapłata podatku z PIT za 2020 r.
Źródło: shutterstock.com

Jak zapłacić podatek dochodowy? Mikrorachunek podatkowy

Podatek do zapłaty z PIT za 2020 r. należy wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy. Termin płatności podatku wykazanego do uiszczenia w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. upływa 30 kwietnia 2020 r. Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają jednak z indywidualnego mikrorachunku podatkowego, na który powinny trafiać płatności z tytułu podatku:

 • PIT,
 • CIT,
 • VAT.

Mikrorachunek podatkowy

Numer indywidualnego rachunku podatkowego podatnik może otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, PESEL albo NIP.

PESEL muszą podać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu muszą mieć NIP. Do tego grona zalicza się przede wszystkim przedsiębiorców, w tym mających zawieszoną działalność gospodarczą, a także osoby jednocześnie prowadzące własne firmy i pracujące na umowę o pracę.

Wspólne rozliczenie podatkowe  małżonków– kto płaci PIT?

W sytuacji, kiedy małżonkowie rozliczali się wspólnie wypełniając PIT-36 lub PIT-37 za 2020 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków jest solidarna.  Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę - bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik (czyli jako pierwsza osoba z zeznania).  

Zapłata za podatnika – kto może zapłacić za podatnika?

Co do zasady za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to on zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Wpłaty za podatnika można dokonać tylko w dwóch przypadkach, określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej:

§  1.     Zapłata podatku może nastąpić przez:

 1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Konsekwencje braku zapłaty w terminie

Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. W sytuacji, kiedy wiemy że, z jakiś względów niemożliwa będzie zapłata w terminie podatku warto zawnioskować przed terminem płatności o ulgę podatkową:

- odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie należności na raty

W sytuacji, kiedy nie zareagujemy na czas urząd skarbowy będzie naliczał odsetki od zaległości podatkowej oraz będzie mógł egzekwować nasze zobowiązania podatkowe. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 - 8% w skali roku. Oprócz odsetek podatnik opóźniający się uporczywie z zapłatą podatku może zostać  pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Egzekucja zaległości podatkowej

W sytuacji kiedy  powstał dług podatnika wobec urzędu skarbowego i nie został uregulowany pomimo upomnienia w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne, w ramach którego będzie ściągać zaległości podatkowe z majątku dłużnika. Za zaległości podatnik odpowiada całym swoim majątkiem, a także majątkiem wspólnym z małżonkiem – uzyskanym przez oboje lub jednego z małżonków w czasie trwania wspólnoty majątkowej.
Organ egzekucyjny może dokonać m.in.:

 1. zajęcia wynagrodzenia;
 2. zajęcia konta bankowego;
 3. egzekucji z autorskich praw majątkowych;
 4. egzekucji z ruchomości;
 5. egzekucji z nieruchomości.

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Dłużnicy, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, wpisywani są do Rejestru Należności Publicznoprawnych, prowadzonego przez administrację skarbową.  Dane w Rejestrze są ujawniane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wynosi co najmniej 5000 zł.

Twój e-PITKorekta PITPIT-36PIT-37Rozliczenie rocznePodatek PIT