Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższe limity amortyzacyjne także dla aut nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku?

W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów planuje wydać oficjalne objaśnienia dotyczące nowych regulacji wprowadzonych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw z 23 października 2018 r.

Chodzi o konsekwencje podatkowe korzystania przez podatników z samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności. Business Centre Club przedstawił MF uwagi i propozycje w zakresie m.in. amortyzacji samochodu osobowego nabytego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 roku, wobec którego wciąż dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

Ze względu na brak wyraźnego przepisu przejściowego, BCC proponuje aby w objaśnieniach Ministerstwo Finansów wprost wskazało, że nowe, wyższe limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych mają zastosowanie nie tylko do samochodów nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku, ale także do samochodów nabytych, przyjętych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku.

Auto firmowe sprzed 2018 r. - limit na modernizację to 3500 zł. Auto z 2018 r. - limit 10.000 zł

Jednocześnie, w celu zachowania spójności w interpretacji przepisów, uniknięcia wątpliwości i niedopuszczenia do sytuacji, w której dwie podobne regulacje, dla których brak jest wyraźnego przepisu przejściowego byłyby stosowane w odmienny sposób, a także mając na względzie charakter i rozwój rynku leasingu i najmu samochodów, który mógłby zostać zahamowany przez nadmierne obciążenia podatkowe, BCC proponuje, aby w objaśnieniach resort finansów wskazał również, że podatnicy, których przedmiot działalności stanowi oddawanie w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, uprawnieni są do pełnej amortyzacji samochodów dzierżawionych/wynajętych, a nabytych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

  • a) 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356),
  • b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Niemniej, w myśl art. 16 ust. 5b ustawy o CIT, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Jednocześnie, do końca 2018 roku, w stosunku do odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych obowiązywał limit 20.000 euro (30.000 euro w przypadku pojazdów elektrycznych), a wyłączenie limitu amortyzacji dla (w uproszczeniu) leasingodawców nie było w ogóle przewidziane w przepisach.

W myśl przepisów przejściowych do ustawy nowelizującej:

  • do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 roku (art. 8),
  • do umów, o których mowa powyżej, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku (art. 8),
  • przepisy art. 24 ust. 2a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 5i ustawy o CIT stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2018 r. (art. 9),
  • przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 6 i art. 6a ustawy o PIT oraz art. 7b ust. 2 ustawy o CIT, które stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 16).

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Z przytoczonych przepisów przejściowych nie wynika jasno:

  • jaki limit amortyzacji należy zastosować do samochodów osobowych nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 roku, w stosunku do których podatnik nie zakończył jeszcze dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
  • czy wyłączenie limitów amortyzacji dla samochodów oddanych w leasing/najem przez podmioty zajmującego się tego rodzaju działalnością znajdzie zastosowanie także do samochodów nabytych, przyjętych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie, w ocenie BCC, brak wyraźnego wyłączenia możliwości stosowania nowych, wyższych limitów do samochodów, których amortyzacja rozpoczęła (i nie zakończyła) się przed 1 stycznia 2019 roku, oznacza, że podatnicy amortyzujący takie samochody uprawnieni są do korzystania z limitów wprowadzonych ustawą nowelizującą (odpowiednio 150 000 lub 225 000 złotych, w zależności od rodzaju samochodu). W celu zachowania wewnętrznej spójności, tożsamą interpretację należałoby przyjąć w stosunku do przepisu wyłączającego limit amortyzacji dla samochodów oddanych w leasing/najem przez podatników zajmujących się tego rodzaju działalnością.

W konsekwencji, w ocenie BCC, podatnicy, których przedmiot działalności stanowi oddawanie w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, uprawnieni są do pełnej amortyzacji samochodów dzierżawionych/wynajętych, a nabytych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku.

Nasz pogląd, jednakże tylko w odniesieniu do limitów amortyzacji, potwierdzają wypowiedzi prasowe Ministerstwa Finansów, które wskazało, że: „podwyższony od 1 stycznia 2019 r. limit amortyzacji będzie miał zastosowanie (także) do samochodów osobowych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2019 r., pod warunkiem że do tego czasu nie zostały one w pełni zamortyzowane. Jeżeli pojazd został/zostanie całkowicie zamortyzowany przed 1 stycznia 2019 r., to w odniesieniu do niego przedsiębiorca nie skorzysta już z tej podwyżki.”

Źródło: informacja prasowa  BCC

Kontakt do eksperta:
Magdalena Jaworska
ekspert podatkowy BCC,
radca prawny

 

Auto firmoweKoszty