Wypłata wynagrodzeń pracowniczych - zmiany 2019

Iwona Maczalska

Od stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych będzie możliwa tylko na wniosek pracownika.

Od stycznia 2019 roku spodziewać się możemy wejścia w życie zmian w Kodeksie Pracy. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357). Zmieni ona nie tylko zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, lecz także zasady dokonywania wypłaty wynagrodzeń.

 

<< Kalkulator wynagrodzeń >>

 

Od 2019 wynagrodzenia w formie bezgotówkowej

Kluczową zmianą, jaka zostanie wprowadzona wspomnianą ustawą będzie zmiana zasad wypłaty wynagrodzeń do tzw. rąk pracownika. Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów ,,Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86§1 KP). Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy (art. 86§2 KP). Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie” (art. 86§3 KP).

Oznacza to, że w myśl obowiązujących przepisów Kodeksu pracy zasadą jest wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika. Wypłata honorarium na konto bankowe możliwe jest w przypadku wyrażenia chęci ze strony pracownika, na odpowiednim wniosku, wraz z podaniem numeru konta bankowego właściwego do wypłaty należności. Od stycznia przywołane powyżej przepisy ulegną zmianie. W myśl znowelizowanego art. 86§3 wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Oznacza to, że od stycznia 2019 roku zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia wyłącznie na konto bankowe. Jeśli pracownik będzie zainteresowany wypłatą wynagrodzenia w gotówce, będzie musiał poinformować o tym odpowiednio wcześniej swojego pracodawcę oraz złożyć pisemny wniosek. Bez niego każde wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto w banku.

Zdaniem ustawodawców ta drobna zmiana wpłynie pozytywnie na ograniczenie działania tzw. szarej strefy, w której dominują rozliczenia w formie bezgotówkowej „pod stołem”.

 

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaPłaca minimalna