Karty przychodów - Wynagrodzenia

17.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia

Karty przychodów pracowników

Obowiązek prowadzenia kart dotyczy wyłącznie zatrudnionych na umowie o pracę. Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy lub zakres podejmowanych czynności.

Karty przychodów, u pracodawców rozliczających się na podstawie podatkowej karty przychodów i rozchodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • identyfikator podatkowy (numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
 • miesiąc, w którym nastąpiła wypłata,
 • sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze),
 • koszty uzyskania przychodu,
 • składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu,
 • razem dochód narastająco od początku roku,
 • kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym,
 • składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 • należną zaliczkę na podatek dochodowy,
 • datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Nieco inaczej powinny wyglądać karty przychodów pracowników u pracodawcy stosującego rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (pomijany jest obowiązek podawania miesiąca, za który następuje wypłata, niemniej logika prowadzi do wniosku że informacja taka powinna występować również w tym przypadku). W tym przypadku zawierać one powinny:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej pracownika;
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) pracownika;
 • kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotówce i w naturze;
 • koszty uzyskania przychodu;
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • dochód osiągnięty w danym miesiącu;
 • dochód narastająco od początku roku;
 • kwotę zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy;
 • datę przekazania zaliczki.

W przypadku rozliczenia ryczałtem karty przychodów mogą być prowadzone przy zastosowaniu technik informatycznych. Na koniec każdego miesiąca, nie później jednak niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.

W przypadku rozliczenia na podstawie KPiR wypełnienie karty przychodów pracowników odbywa się nie później niż w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Nie chodzi o termin faktycznego przekazania tych zaliczek, lecz o przewidziany ustawowo – wymogami prawa – termin ostateczny do ich przekazania na rzecz organu podatkowego. W tym przypadku ustawodawca nie wskazał obowiązku wydruku krat i ewidencjonowania ich w formie papierowej.

Uwaga !

Karta przychodów nie stanowi dowodu księgowego poniesienia wydatku – wypłaty wynagrodzenia, chyba że każdorazowo będzie ona podpisywana przez pracownika odbierającego wynagrodzenie i kwitowane informacją o odbiorze w gotówce wskazane w karcie kwoty

Karty przychodów a pełna rachunkowość

W przypadku jednostek prowadzących pełną rachunkowość (księgi podatkowe) nie zostały wskazane obowiązki w zakresie kart przychodów. W praktyce wypłaty z reguły ewidencjonowane są dowodem księgowym zgodnym z zasadami sporządzania kart przychodów pracowników.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 17-06-2014
 • data modyfikacji: 01-06-2015