Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wydatki na auta osobowe w działalności

Gazeta Podatkowa 02.01.2020 07:22 (aktualizacja: )

Mimo że zmiany w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi obowiązują już ponad rok, u podatników wciąż pojawiają się wątpliwości, jak stosować przepisy obowiązujące w tym zakresie. W niniejszym artykule omówimy zagadnienia dotyczące obciążania firmowych kosztów wydatkami na ubezpieczenie firmowego samochodu, myjnię oraz ratę leasingową.


Osoba fizyczna prowadząca działalność (czynny podatnik VAT, podatkowa księga) używa samochodu osobowego spalinowego (środek trwały), dla którego nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. W dniu 2 stycznia 2020 r. zawarła na okres roku umowę ubezpieczenia OC, NNW i AC, w której wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia wyniesie 229.000 zł. W jaki sposób należy ustalić kwotę wydatku z tytułu ubezpieczenia OC, NNW i AC samochodu podlegającą rozliczeniu w kosztach podatkowych?

W opisanym przypadku wartość firmowego pojazdu przyjęta dla celów ubezpieczenia AC przekracza 150.000 zł. Wobec tego podatnik ma prawo ująć w kosztach składkę na ubezpieczenie AC w ramach limitu wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof. Według tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego) pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Limit 150.000 zł stosuje się do składek na ubezpieczenie samochodu, których wysokość jest ustalana z uwzględnieniem wartości pojazdu, czyli m.in. do ubezpieczenia AC. Nie odnosi się natomiast do składek na ubezpieczenie OC i NNW, których wysokość nie zależy od wartości samochodu. To oznacza, że składki na ubezpieczenie OC i NNW mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w całości, bez względu na wartość pojazdu. Z kolei składkę na dobrowolne ubezpieczenie AC w przypadku, gdy wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza kwotę 150.000 zł, przedsiębiorca ma prawo rozliczyć w kosztach podatkowych proporcjonalnie (przykład).


Spółka z o.o. posiada samochody osobowe będące środkami trwałymi wykorzystywanymi do tzw. celów mieszanych. Korzystają z nich pracownicy zatrudnieni jako przedstawiciele handlowi. W każdym miesiącu oprócz wydatków na zakup paliwa spółka ponosi także wydatki na myjnię i odkurzanie tych aut. Czy tego rodzaju wydatki należy odnosić w ciężar kosztów podatkowych w ramach limitu 75%?

TAK. Ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop). W takim przypadku kosztem podatkowym może być tylko 75% wskazanych wydatków. Obejmują one także VAT, który zgodnie z przepisami o VAT nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony VAT, w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przedstawionym w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. udostępnionym naszemu Wydawnictwu wydatki ujmowane w kosztach podatkowych w ramach limitu 75% to generalnie wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, do których zalicza się m.in. wydatki na myjnię.

Wobec tego w oparciu o wskazany przepis należy uznać, że spółka może ująć w kosztach uzyskania przychodów 75% poniesionych wydatków na myjnię i odkurzanie firmowych samochodów, jeśli są one wykorzystywane do tzw. celów mieszanych.


W ramach jednoosobowej firmy świadczę usługi medyczne i edukacyjne (skala podatkowa, podatnik zwolniony z VAT). Na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w 2019 r. dla celów firmowych i osobistych używam auta osobowego (niebędącego pojazdem elektrycznym) o wartości poniżej 150.000 zł. Czy do kosztów uzyskania przychodów mam prawo zaliczać ratę leasingową w pełnej wysokości?

TAK. Od 1 stycznia 2019 r. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o pdof, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodów osobowych, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o pdof). Kwota ta obejmuje także VAT, który zgodnie z przepisami o VAT nie stanowi podatku naliczonego oraz kwotę VAT naliczonego, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu. W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu wskazane ograniczenie stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego (art. 23 ust. 5a i 5c ustawy o pdof).

Z zaprezentowanego stanu faktycznego wynika, że wartość samochodu osobowego nie przekracza 150.000 zł. W związku z tym opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Przykład

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) w styczniu 2020 r. zawarł na okres roku umowę ubezpieczenia OC, NWW i AC samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Zgodnie z umową dla celów ubezpieczenia AC przyjęto wartość samochodu w wysokości 229.000 zł. Określona w umowie roczna składka na ubezpieczenie AC wyniosła 5.200 zł, OC 2.270 zł i NNW 435 zł. Przedsiębiorca ma prawo rozliczyć w kosztach podatkowych pełną kwotę składki na ubezpieczenie OC i NNW. Natomiast procentowy udział składki na ubezpieczenie AC podlegającej zaliczeniu do firmowych kosztów wynosi 65,50% i wynika z następującego wyliczenia: (150.000 zł : 229.000 zł) × 100. Zatem do kosztów podatkowych można zaliczyć kwotę składki na ubezpieczenie AC w wysokości 3.406 zł, tj. 5.200 zł × 65,50%.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)


autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2020-01-02

Dokumentacja pracownicza po zmianach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Auto firmoweKoszty