Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W 2021 r. wzrośnie wysokość grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Ewelina Czechowicz

W roku 2021 podatnikom grozić będą jeszcze wyższe niż w 2020 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Wysokość grzywny za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe uzależniona jest stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia 2021 r. będzie wynosiło 2.800 zł brutto. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. poz. 1596).

W 2021 r. wzrośnie wysokość grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Źródło: shutterstock.com

Na tej podstawie wzrośnie kwota minimalnej i maksymalnej kary grzywny za wykroczenie i przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W ostatnich latach kwota ta wynosiła w:

 • 2017 r. była to kwota odpowiadająca 5 x 2000 zł = 10 000 zł;
 • 2018 r. 5 x 2100 zł = 10 500 zł;
 • 2019 r. 5 x 2250 zł = 11 250 zł;
 • 2020 r. 5 x 2 600 zł = 13 000 zł;
 • 2021 r. będzie to 5 x 2800 = 14 000 zł.

Ponadto za wykroczenie skarbowe uznaje się też czyn zabroniony, niezależnie od kwoty uszczuplonej należności, jeżeli wprost przewiduje to Kodeks karny skarbowy.

» Czy grzywnę i mandat można zaliczyć w koszty podatkowe?

Od 2021 r. wykroczeniem skarbowym będzie czyn, w którym kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (albo wartość przedmiotu czynu) nie przekroczyła 14.000 zł.

Kary za wykroczenie skarbowe od stycznia 2021 r.

Za wykroczenia skarbowe może być nałożona kara określona kwotowo najczęściej w formie mandatu karnego. Dodatkowo za wykroczenie skarbowe może zostać nałożona kara grzywny lub sprawca czynu może zostać ukarany wyrokiem nakazowym. Wysokość kar za wykroczenie skarbowe ustawodawca określił w art. 48 Kodeksu karnego skarbowego.

W katalogu kar za wykroczenie skarbowe  znajdują się i wyniosą od stycznia 2021 r.:

 1. Mandat karny w granicach od 1/10 do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 280 zł do 5.600 zł w 2021 roku.
 2. Kara grzywny w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 280 zł do 56.000 zł w 2021 roku. (obecnie jest to od 260 zł do 52 000 zł)
 3. Wyrok nakazowy w granicach od 1/10 do 10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 280 zł do 28.000 zł w 2021 roku

Przestępstwo skarbowe

Jest to czyn społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Zgodnie z treścią art. 22 kks karami za przestępstwa skarbowe są:

 1. kara grzywny w stawkach dziennych;
 2. kara ograniczenia wolności;
 3. kara pozbawienia wolności.

Zasady wymiaru kary grzywny ustawodawca określił w art. 23 kks. Na podstawie tego przepisu sąd przy wymiarze kary grzywny określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

Art.  23.  [Grzywna w stawkach dziennych]

1. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

2. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2021 r.  kary za przestępstwa skarbowe zgodnie z treścią art. 23 kks wyniosą:

Wysokość grzywny w 2021 r.  za przestępstwa skarbowe

 

 

Wysokość grzywny

Minimalna stawka dzienna

1/30 x 2 800 zł

93,34 zł

Maksymalna stawka dzienna

1/30 x 2 800 zł x 400 stawek

37 333,33 zł

Minimalna kara grzywny:

93,34 x 10 stawek

933, 40 zł

Maksymalna kara grzywny:

37 333,33 zł x 720 stawek

26 879.997,60 zł

Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym:

37 333,33 x 200 stawek

7 466,666 zł

 

Popełnienie czynu zagrożonego karą za przestępstwa skarbowe może wiązać się z zastosowaniem kary grzywny w stawkach dziennych. Może być zagrożone też karą ograniczenia i pozbawienia wolności.

Ustawodawca przewidział również środki karne, którymi są:

 1. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
 2. przepadek przedmiotów;
 3. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
 4. przepadek korzyści majątkowej;
  1. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;
 5. zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;
 6. podanie wyroku do publicznej wiadomości;
 7. pozbawienie praw publicznych;
 8. środki związane z poddaniem sprawcy próbie:
  1. warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  2. warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  3. warunkowe zwolnienie.

KontrolaPłaca minimalna