Ulga za złe długi - przełomowy wyrok TSUE, termin na wznowienie postępowania do 7 stycznia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

7 grudnia 2020 r. został opublikowany wyrok TSUE w sprawie C-335/19 na podstawie którego polscy podatnicy, którzy dotychczas nie mieli możliwości korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, z uwagi na przepisy krajowe, będą mogli skorzystać z ulgi za tzw. złe długi. Wniosek trzeba złożyć do 7 stycznia 2021 r.

Wyrok TSUE daje podatnikom,  możliwość na skorzystanie z ulgi. Dotąd wielu przedsiębiorców nie mogło skorzystać z niej z uwagi na to że dłużnik się wyrejestrował z VAT, bądź znajdował się w postępowaniu upadłościowym albo w likwidacji. Z ulgi będą mogli również skorzystać Ci podatnicy, których sprawy zostały już zakończone. Dzieje się tak, z uwagi na fakt, że wyrok TSUE w sprawie C-335/19, uznaje część polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi w VAT za niezgodne z prawem UE.

Ulga za złe długi w VAT

Źródło: shutterstock

 

Wyrok C-335/19

Wyrok TSUE został wydany 15 października 2020 r.,  jednak został opublikowany dopiero 7 grudnia 2020 r.  Zgodnie z treścią orzeczenia przedsiębiorca powinien móc odzyskać VAT, nawet jeśli dłużnik znajduje się w upadłości albo likwidacji.

Orzeczenie TSUE korzystne dla podatników

TSUE wskazał, w wydanym wyroku C-335/19 że: "art. 90 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT." O orzeczeniu pisaliśmy w tekście:

Przedsiębiorca może odzyskać VAT nawet jeśli dłużnik jest w upadłości albo likwidacji

Polskie przepisy o uldze za złe długi niezgodne z prawem UE

Z uwagi na fakt, że między przepisami krajowymi a prawem UE występuje niezgodność, polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące stosowania i korzystania z ulgi na złe długi muszą zostać zmienione. Do czasu jednak kiedy to nastąpi podatnicy mogą powoływać się przed organami oraz krajowymi sądami administracyjnymi na wyrok TSUE w sprawie C-335/19 w celu realizacji przysługujących im praw.

Wniosek o wznowienie postępowania do 7 stycznia 2021 r.

Podatnicy, którym odmówiono ulgi za złe długi z uwagi na niespełnienie przesłanek będących przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE oraz ci z nich którzy otrzymali decyzje ostateczną  mogą skorzystać z możliwości jej wzruszenia na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) "W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji;".  Na podstawie art. 240§ 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, wznowienie postępowania podatkowego jest możliwe tylko na żądanie strony, wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji.  Z uwagi na fakt, że wyrok  TSUE w sprawie C-335/19 został ogłoszony 7 grudnia 2020 r. to termin na złożenie wniosku minie 7 stycznia 2021 r.

 

Zwrot VATZmiany w VAT