Wyrok TSUE: przedsiębiorca ma odzyskać VAT, nawet jeśli dłużnik jest w upadłości albo likwidacji

Ewelina Czechowicz

Wierzyciel powinien mieć możliwość skorygowania podstawy opodatkowania VAT, nawet jeśli w chwili korekty dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji wskazał TSUE.

Wyrok TSUE: przedsiębiorca powinien móc odzyskać VAT, nawet jeśli dłużnik znajduje się w upadłości albo likwidacji

W dniu 15 października 2020 roku TSUE wydał wyrok w sprawie możliwości dokonania korekty tzw. ulgi na złe długi w sytuacji, kiedy odbiorca dostarczanego towaru lub wyświadczenia usługi znajduje się np. w upadłości czy likwidacji.

Ulga za złe długi wg obowiązujących przepisów

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przy czym, aby podatnik mógł skorzystać  ulgi za złe długi muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami VAT czynnymi,
    2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono.

Orzeczenie TSUE korzystne dla podatników

TSUE wskazał, w wydanym wyroku C-335/19 że: "art. 90 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT."

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest pozytywny dla podatników. TSUE w wydanym orzeczeniu potwierdziło,  że polskie regulacje są zbyt restrykcyjne, a przedsiębiorca powinien móc odzyskać VAT, nawet jeśli dłużnik znajduje się w upadłości albo likwidacji.

Treść wyroku

VATOdliczenie VAT