Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2020 r. - kto z niej skorzysta i ile odliczy?

Ewelina Czechowicz

W zeznaniu rocznym za 2020 r. podatnik, który spełnia określone warunki może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej i kiedy można z niej skorzystać?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Podstawą prawną odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest art. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

ulga rehabilitacyjna za 2020 r.
Źródło: shutterstock.com

Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z odliczeń w formie ulgi rehabilitacyjnej skorzysta osoba, która posiada:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Przepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wyróżnić możemy 3 rodzaje wydatków, które można w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są to:

 1. wydatki nielimitowane
 2. wydatki limitowane do kwoty 2280 zł rocznie
 3. wydatki ponad limit 100 zł

 

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

 

Wydatki poniesione na leki powyżej 100 zł w miesiącu

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, podatnik może odliczyć ich zakup ponad kwotę 100 zł w miesiącu.

Warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba być podatnikiem, który osiągnął dochód. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, których dochód opodatkowany jest wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT albo podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane w tej formie. Z ulgi więc będą mogli skorzystać Ci podatnicy, którzy wypełniają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.  Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Dokumentowanie wydatków

Wydatki poniesione w związku z leczeniem, zakupem leków lub rehabilitacją muszą być udokumentowane. Podatnik korzystający z ulgi powinien posiadać paragony, faktury, umowy lub inne dokumenty, które podczas ewentualnej kontroli pozwolą mu na udokumentowanie poniesionych wydatków.

Na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 4) ustawy o PIT wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się w oparciu o dokument stwierdzający poniesienie wydatku. Dokument, powinien zawierać:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
 • kwotę zapłaty.

Opiekun osoby niepełnosprawnej a ulga rehabilitacyjna

Z odliczenia ulgi rehabilitacyjnej skorzystać może również podatnik, na którego utrzymaniu pozostają:

 1. małżonek,
 2. dzieci własne i przysposobione,
 3. dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 4. pasierbowie, rodzice,
 5. rodzice współmałżonka,
 6. rodzeństwo,
 7. ojczym,
 8. macocha,

- jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz emerytów i rencistów (13 emerytury). W 2020 r. kwota tego dochodu wynosi 14 400 zł. W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą dotyczyć opiekuna (np. faktury mogą być wystawiane na jego imię i nazwisko).

Brak dochodu w roku podatkowym uniemożliwia korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna to odliczenie od dochodu. W związku z tym, jeżeli dochody podatnika nie pozawalają na odliczenie poniesionych przed podatnika wydatków w danym roku podatkowym nie będzie on miał możliwości ich odliczenia w zeznaniu podatkowym za kolejny rok czy kolejne lata.

Ulga rehabilitacyjnaOdliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-36PIT-37