Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Układ ratalny w ZUS nie zagraża zasiłkom chorobowym dla przedsiębiorców

Redakcja PIT.pl

W życie weszła ustawa rozstrzygająca wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, którzy spłacają zawarty z ZUS układ ratalny. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił się do ZUS o podjęcie z urzędu działań w kierunku zmiany wydanych dotychczas decyzji odmownych.

W dniu 16 grudnia 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. rozwiązanie problemu odmawiania przedsiębiorcom wypłaty zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego z uwagi na zawartą przez te osoby umowę o odroczenie terminu płatności lub umowę o rozłożenie należności na raty, i to nawet w przypadkach terminowej spłaty należności objętych takim układem.

Projekt powyższej ustawy wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2022 r., o czym Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informowało w poniższym komunikacie:

https://rzecznikmsp.gov.pl/do-sejmu-rp-wplynal-projekt-ustawy-rozstrzygajacej-na-korzysc-przedsiebiorcow-watpliwosci-w-kwestii-prawa-do-swiadczen-pienieznych-z-tytulu-ubezpieczen-spolecznych-dla-osob-ktore-zawarly-umowe-o-odro/

Przywołana wyżej ustawa realizuje postulaty Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, który w związku z otrzymanymi od przedsiębiorców wnioskami o interwencję występował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób wykonujących działalność gospodarczą poprzez jednoznaczne rozstrzygnięcie, iż terminowo spłacane zaległości rozłożone na raty nie powinny wpływać negatywnie na możliwość ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych. 

Wobec wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik MŚP wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie z urzędu czynności mających na celu uchylenie bądź zmianę rozstrzygnięć odmawiających przedsiębiorcom prawa do świadczeń w sprawach, w których wyłączną przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosku była okoliczność istnienia po stronie wnioskodawcy zadłużenia objętego układem ratalnym. Rzecznik MŚP wystąpił także o podjęcie działań informacyjnych w celu uświadomienia przedsiębiorcom spłacającym układy ratalne, iż w obecnym stanie prawnym (oraz wbrew wcześniejszemu stanowisku ZUS) uznaje się ich jako płatników, którzy nie posiadają zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek, i tym samym mogą oni ubiegać się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Źródło: Rzecznik MŚP

ZUSZwolnienia z ZUSChoroba, wypadekMacierzyństwo