Tarcza branżowa przedłużona na kolejne miesiące. Kto otrzyma świadczenia?

Ewelina Czechowicz

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, postojowe, dotacje na pokrycie bieżących kosztów firm oraz zwolnienia z ZUS dla firm najbardziej dotkniętych pandemią przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy i do kiedy składać wnioski o pomoc?

Rząd przedłużył świadczenia z tarczy 7.0

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje:

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 2. Świadczenia postojowe
 3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, którzy  na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

KOD PKDOpis działalności
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Zobiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Zpola kempingowe
79.11.Adziałalność agentów turystycznych
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki

Wnioskujący o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski o pomoc przedsiębiorcy mogą składać do 31 marca 2021 r.

tarcza branżowa przedłużona na kolejne miesiące

Źródło: shutterstock

Świadczenia postojowe

Zgodnie z treścią ogłoszonego rozporządzenia przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19.

Pomoc przewidziana jest w zależności od kodów PKD i tak:

 1. O jednokrotne świadczenie będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającej działalności wg PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
 2. Dwukrotne świadczenie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy o PKD  91.02.Z,
 3. Maksymalnie trzy razy o świadczenie postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD:49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunkiem, jaki trzeba spełnić jest wykazanie, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

O dotację będzie można wnioskować dwukrotnie lub trzykrotnie. Jej udzielenie będzie zależne od kodu PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 1. Dotacja udzielana dwukrotnie:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
 2. Dotacja udzielana trzykrotnie:
  49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Aby otrzymać dotację trzeba wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

O dotację mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca będzie mógł wnioskować do 31 maja 2021 r. Co ważne, w  przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Zwolnienie ze składek może zostać udzielone w zależności od kodu PKD za:

 1. styczeń 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
 2. grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
  49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 3. luty 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
  49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

Aby wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS należy wykazać, że spadek przychodu z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku byłniższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu rokum poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSHOT