Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 3.0: Treść ustawy w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?

Katarzyna Sudaj 22.05.2020 12:57 (aktualizacja: )

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została podpisana przez prezydenta, a jej treść opublikowana w Dzienniku Ustaw. Co zmienia tarcza 3.0?

W piątek 15 maja br. Prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną ustawą antykryzysową. To akt prawny z 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. tarcza 3.0. Tego samego dnia treść ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz. 875).

Co zmienia Tarcza 3.0?

Nowa tarcza 3.0 oznacza zmiany w 47 ustawach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Oprócz zmian istotnych dla przedsiębiorców, jak:

 • zmiana warunków przyznawania świadczenia postojowego,
 • zmiany dotyczące zwolnień ze składek ZUS,
 • zmiana warunków przyznawania mikropożyczki

zawarto w niej wiele innych postanowień.

Najważniejsze zmiany prawne z tarczy 3.0

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oznacza:

 1. wprowadzenie w ustawie – Kodeks cywilny regulacji określającej, iż nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:
  1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub
  2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona lub
  3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę;
 2. wprowadzenie w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów regulacji określającej, iż świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;
 3. rozszerzenie katalogu spraw pilnych rozpatrywanych przez sądy;
 4. zniesienie regulacji przewidujących w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, w zakresie instytucji wskazanych w ustawie, oraz wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych odnośnie wskazanych w ustawie postępowań (dotychczasowe art. 15zzr – 15zzs) i wprowadzenie w to miejsce regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowania w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz zasad prowadzenia postępowania przez wojewódzkie sądy administracyjne i przez Naczelny Sąd Administracyjny;
 5. regulacje dotyczące zmiany obowiązujących przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mające m. in. na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom w zakresie przezwyciężenia skutków ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do zmian takich należy: zmiana warunków przyznawania świadczenia postojowego, zmiany dotyczące zwolnień ze składek, zmiana warunków przyznawania przez starostę ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy oraz wydłużenia określonych ustawowo terminów czy ważności dokumentów
 6. wprowadzenie regulacji, że w 2020 r. nie przeprowadza się postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 7. wprowadzono szczególną regulację dotyczącą osób przechodzących na emeryturę w czerwcu 2020 r.;
 8. znowelizowano przepisy dotyczące zasiłku opiekuńczego;
 9. szerokie zmiany w ustawie – Prawo telekomunikacyjne, kształtujące uprawnienia abonentów,
 10. rozszerzono zakres świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej na sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Kiedy przepisy tarczy 3.0 wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszona 15 maja, czyli weszła w życie 16 maja), z wyjątkiem:

 1. art. 1, art. 2, art. 8, art. 46 pkt 45 w zakresie dodawanego art. 31zzg, oraz art. 64–66, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 2. art. 10:
  a) pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia,
  b) pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 3. art. 14 pkt 1–7 i 12, które wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.;
 4. art. 9, art. 16, art. 18 oraz art. 72, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
 5. art. 28 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 13 marca
  2020 r.;
 6. art. 32, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 1 w zakresie art. 4b ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 7. art. 46:
  a) pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.,
  b) pkt 3:
  – w zakresie art. 4d, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
  – w zakresie art. 4e, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,
  c) pkt 29, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
  d) pkt 34, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 marca
  2020 r.;
 8. art. 59, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
 9. art. 60, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 kwietnia 2020 r.

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUS