Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sprzedaż darowizny i przeznaczenie środków na cele statutowe bez podatku CIT

Piotr Szulczewski

Jeśli organizacja pożytku publicznego sprzeda otrzymany w spadku lub darowiźnie majątek, to nadal może korzystać ze zwolnienia uzyskanego przychodu z podatku CIT, o ile tylko przeznaczy uzyskany w ten sposób kapitał na realizację celów statutowych. Taki wniosek wypływa z najnowszego orzeczenia NSA w tej sprawie z 20 marca 2019 r.  (sygn. akt II FSK 770/17).

Ustawodawca zwalnia od podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o ile podmioty te działają zgodnie z wymogami określonym w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczają swoje dochody na działalność pożytku publicznego. Najbezpieczniejszą formą przeznaczenia otrzymanych w spadku lub darowiźnie rzeczy czy nieruchomości byłoby zatem korzystanie z nich samodzielnie w celach statutowych lub przekazanie ich np. wychowankom organizacji do ich celów (np. pomoc najuboższym – przekazanie nieruchomości do zamieszkania).

Zdarza się jednak, że nieruchomość lub inna rzecz nie jest w stanie pozwalającym na takie właśnie jej rozdysponowanie. W efekcie organizacja decyduje się na ich sprzedaż, aby pozyskane w ten sposób środki rozdysponować wedle własnej woli – zgodnie z celami, dla których działa. Staje się zatem pewne, że ostatecznie pozyskane środki zostaną wykorzystane w szczytnym celu.

NSA potwierdza przeznaczenie statutowe i zwolnienie darowizny z podatku

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku CIT jest przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych.

Jak wskazał NSA, spieniężenie darowanej nieruchomości jest w sensie decyzyjnym i od strony faktycznej jedynie zdarzeniem pośredniczącym, pozbawionym samoistnego znaczenia. Wspomniana sprzedaż usytuowana jest w ciągu działań, które dla oceny prawnej trzeba ze sobą łączyć, gdyż dokonując tej transakcji Stowarzyszenie nie odstępowało od wcześniej zadeklarowanego przeznaczenia tego dochodu na działalność statutową. W ostatecznym zaś rachunku działania Stowarzyszenia w tym zakresie ukierunkowane są na osiągnięcie określonych w przepisie celów społecznie użytecznych.

W efekcie jeśli organizacja sprzeda nabyty tytułem darmym majątek i przeznaczy go na własne cele, to wypełni przesłanki art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT i zarówno wartość nabytego majątku, jak i późniejszy przychód ze sprzedaży będzie dla niej przychodem zwolnionym z opodatkowania.

NSA z 20 marca 2019 r.  (sygn. akt II FSK 770/17).

CIT1 procent dla OPP