Sprawozdanie finansowe spółki handlowej musi trafić do KRS

Gazeta Podatkowa

Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przekazywania sprawozdań finansowych do KRS i administracji skarbowej. Wymuszają one zmianę utartej przez lata praktyki postępowania z przekazywaniem sprawozdań finansowych. W szczególności zlikwidowany został obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego handlowej spółki osobowej do urzędu skarbowego przez jej wspólników.

Do redakcji trafiają listy z pytaniami dotyczącymi zasad przekazywania sprawozdań finansowych po zmianach przepisów. Czytelnicy mają wątpliwości, kiedy i gdzie przekazać sprawozdanie finansowe oraz jakie są obowiązki wspólników handlowych spółek osobowych.

Obowiązki spółek handlowych

Każda spółka handlowa, w tym jawna i partnerska prowadząca księgi rachunkowe (o ile dotyczy jej taki obowiązek bądź prowadzi je dobrowolnie), musi złożyć sprawozdanie finansowe i inne wymagane dokumenty do KRS. Nie ma natomiast obowiązku przekazania dokumentów finansowych we własnym zakresie do administracji skarbowej. Od 1 października 2018 r. niezależnie od tego, czy dokumenty zostaną złożone do KRS w trybie zgłoszenia czy wniosku, trafią do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Z tego repozytorium sprawozdania finansowe (ewentualnie także sprawozdania z badania) zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (art. 20 ust. 1g ustawy o KRS, Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), a w konsekwencji do Szefa KAS.

Termin przekazania dokumentów

Nie zmieniły się natomiast terminy składania sprawozdań finansowych do KRS. Tak jak dotychczas, należy je przekazać w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli nie zostanie ono zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, trzeba będzie je złożyć do KRS w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami (art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Szczegółowo zagadnienia dotyczące obowiązków związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. omówione zostały w GP w ramach akcji BILANS 2018.

Wspólnicy po zmianach bez obowiązków

Wspólnicy handlowych spółek osobowych (jawnej, partnerskiej czy komandytowej) oraz wspólnicy spółek cywilnych po zmianach przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r. nie mają obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego spółki do administracji skarbowej. Dotychczasowa praktyka przekazywania sprawozdań finansowych wspólników wymienionych spółek wynikała z poprzedniego brzmienia przepisów (w tym uchylonego już § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych, Dz. U. z 2017 r. poz. 122 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 13 lutego 2019 r. "Spółki niebędące osobami prawnymi ani ich wspólnicy nie mają obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o pdof". Nie należy tego wyjaśnienia stosować do innych osób fizycznych (niż wspólnicy wymienionych spółek) obowiązanych do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Zmiana przepisów w przypadku spółek handlowych jest powiązana z tym, że sprawozdanie finansowe spółki trafi do administracji skarbowej z KRS (art. 20 ust. 1g ustawy o KRS).

Porównanie obowiązków związanych z przekazaniem sprawozdania finansowego sporządzonego od 1 października 2018 r. do KRS i administracji skarbowej

Podmiot

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego
TAK BYŁO
(do 30 września 2018 r.)
TAK JEST
(od 1 października 2018 r.)
do KRSdo administracji skarbowej

do KRS

do administracji skarbowej
spółki handlowe (inne podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców1) TAK
(w trybie wniosku KRS-Z30 ewentualnie przy okazji składania wniosku o wpis zmian w rejestrze korzystając z załącznika KRS-ZN)
TAK
- o ile spółka była podatnikiem pdop (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pdop, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r.)
TAK
Drogą elektroniczną w trybie bezpłatnego zgłoszenia (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/) albo wniosku (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/). Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 18 z 2019 r. na str. 17. Wyjątek dotyczy spółek jawnych/partnerskich, które nie prowadzą pełnej księgowości.2
NIE
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie muszą we własnym zakresie przekazywać sprawozdania finansowego administracji skarbowej. Po zamieszczeniu w RDF sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (art. 20 ust. 1g ustawy o KRS, regulacja ta została wyłączona wobec SP ZOZ do dnia 30 czerwca 2019 r.3)
wspólnicy osobowych spółek handlowych (z wyjątkiem S.K.A.)

NIE

TAK4

NIE

NIE
(zob. uwagi w tekście)
podmioty wpisane w KRS wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych...

NIE

TAK

(zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pdop, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r.)

NIE

(wyjątek dotyczy SP ZOZ)3

TAK

Do właściwego urzędu skarbowego na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu (za pośrednictwem platformy ePUAP) albo na informatycznym nośniku danych (zob. art. 27 ust. 2 ustawy o pdop).5
spółki cywilne

NIE

NIE

NIE

NIE

wspólnicy spółki cywilnej

NIE

TAK3

NIE

NIE6

osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe

NIE

TAK

NIE

TAK

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS (zob. art. 45 ust. 5 i ust. 8a ustawy o pdof).
1W tym także podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji..., które w związku z podjęciem działalności gospodarczej zostały wpisane również do rejestru przedsiębiorców KRS.
2Spółki jawne i partnerskie, które nie muszą przestrzegać regulacji wynikających z ustawy o rachunkowości i nie czynią tego dobrowolnie, zobowiązane są złożyć drogą elektroniczną oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 19e ust. 8 ustawy o KRS).
3Na mocy art. 39a ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), do dnia 30 czerwca 2019 r., nowych zasad przekazywania dokumentów finansowych (tj. przepisów art. 9a, art. 19e oraz art. 20 ust. 1g ustawy o KRS) nie stosuje się do dokumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, składanych przez SP ZOZ.
4Kwestię tę regulował uchylony już § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.
5Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 22 z 2019 r., na str. 17.
6Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 28 z 2019 r., na str. 17.


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 2019-04-18

Dochodzenie należności przez wierzycieli. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

CIT