Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sposoby zapłaty podatku wykazanego w PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa 14.03.2019 08:19 (aktualizacja: )

Podatek wykazany w PIT za 2018 r. trzeba zapłacić do 30 kwietnia 2019 r. Więcej czasu jest na uiszczenie - bez konsekwencji odsetkowych - podatku wynikającego z zeznania podatkowego automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Osoby, które zostaną rozliczone automatycznie, będą miały na uregulowanie podatku tydzień od otrzymania z urzędu skarbowego informacji o konieczności dokonania wpłaty.

Formy płatności

Podatek wynikający z zeznania podatkowego należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego przeznaczony do obsługi należności z tytułu PIT.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Wymaganą kwotę można uregulować przelewem lub gotówką. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą i zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają jednak obowiązek bezgotówkowo opłacać podatki związane z działalnością gospodarczą. Wymóg ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorców (w rozumieniu Prawa przedsiębiorców). Oni mogą uiszczać podatki również w gotówce.

Nowe numery kont bankowych urzędów skarbowych w 2019 roku

Podatnik, który reguluje podatek gotówką, pieniądze może wpłacić w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową. Wpłaty gotówkowej można dokonać również na rachunek urzędu skarbowego w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK. Wpłaty bezgotówkowej dokonuje się za pośrednictwem banku, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego lub SKOK. Dozwolone jest wykonanie przelewu z rachunku w banku, instytucji kredytowej, unijnej instytucji płatniczej lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału w Polsce.

Zapłata za podatnika

Podatnik zasadniczo sam i z własnych środków pieniężnych powinien uregulować podatek wykazany w zeznaniu podatkowym.

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania swoich dochodów, solidarnie odpowiadają za podatek wynikający ze wspólnego rocznego rozliczenia. Każdy z nich ma w związku z tym prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę. Jeżeli jeden z małżonków umrze przed zapłatą podatku wykazanego we wspólnym rozliczeniu, drugi przejmuje pełną odpowiedzialność za jego uiszczenie. Wyłączona jest w tym przypadku odpowiedzialność innych osób (spadkobierców). Wynika to z art. 92 § 3a Ordynacji podatkowej.

Osoba trzecia może skutecznie zapłacić podatek podatnika - powodując wygaśnięcie zobowiązania podatkowego - w dwóch przypadkach wskazanych w art. 62b Ordynacji podatkowej. Po pierwsze, każdy podatek, bez względu na wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny. Zalicza się do nich jego małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Po drugie, dopuszczalne jest dokonanie zapłaty przez inny podmiot, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. W ten sposób z konta spółki jawnej czy komandytowej może być uregulowany podatek dochodowy wspólników. Limit wpłaty nie dotyczy płatności dokonywanych z rachunku wykorzystywanego przez spółkę cywilną. Spółka cywilna nie może założyć własnego konta. Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą za to posiadać wspólne konto. Rachunek bankowy założony dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest więc formalnie kontem wspólników, a nie spółki cywilnej. W związku z tym wspólnicy spółki cywilnej mogą bez limitów kwotowych opłacać swoje zobowiązania podatkowe, np. podatek dochodowy, ze wspólnego konta (założonego "dla spółki").

Dług podatkowy

Termin płatności podatku wykazanego do uiszczenia w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2018 r. upływa 30 kwietnia 2019 r.

Podatek nieuregulowany w terminie staje się zaległością podatkową. Wiąże się to z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę trzeba uiścić za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (przykład 1). W drodze wyjątku wpłacie nie podlegają odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł.

Każda zaległość podatkowa może być dochodzona w trybie administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Urząd skarbowy nie musi przed przystąpieniem do niego wydawać decyzji określającej wysokość podatku dochodowego. Należność może być dochodzona na podstawie złożonego zeznania podatkowego. Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest jedynie uprzednie wysłanie do podatnika upomnienia wzywającego do dobrowolnego uiszczenia zaległego podatku. Urzędy skarbowe na ogół odstępują jednak od ściągania w tym trybie kilku- czy kilkunastozłotowych kwot. Mają prawo z urzędu (bez wniosku podatnika) umorzyć zaległość podatkową nieprzekraczającą 58 zł.

Wyjątek przewidziano w przypadku zeznań podatkowych automatycznie zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Administracja skarbowa sporządziła na podstawie posiadanych danych rozliczenia PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. Są one udostępniane na Portalu Podatkowym. Podatnik może swoje zeznanie podatkowe zweryfikować, a następnie zaakceptować bez zmian, zmodyfikować lub odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Ma na to czas do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli przed upływem tego terminu nic nie zrobi, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. w dniu 30 kwietnia 2019 r. Podatnik, który sam nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju br. informację z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tego tygodniowego terminu pozwoli uniknąć zapłaty odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty (przykład 2). Przewiduje to art. 45cf ustawy o pdof.

Przykład 1

Jan K. złożył PIT-37 za 2018 r. w marcu 2019 r. Wykazał w nim podatek do zapłaty w wysokości 1.200 zł. Załóżmy, że nie uregulował go do 30 kwietnia 2019 r., lecz dopiero 28 maja 2019 r. Podatek stał się zaległością podatkową i trzeba w związku z tym naliczyć odsetki za zwłokę za okres od 1 maja 2019 r. (dnia następującego po dniu upływu terminu płatności PIT za 2018 r.) do 28 maja 2019 r. (dnia zapłaty).


Przykład 2

PIT-37 za 2018 r. dla Anny Z. został przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT. Wynika z niego podatek do zapłaty. Załóżmy, że podatniczka nic nie zrobi z udostępnionym zeznaniem podatkowym ani nie złoży rozliczenia we własnym zakresie. PIT-37 za 2018 r. udostępniony przez administrację skarbową w ramach usługi Twój e-PIT zostanie więc automatycznie zaakceptowany w dniu 30 kwietnia 2019 r. Przypuśćmy, że 23 maja 2019 r. listonosz doręczy Annie Z. informację o konieczności zapłaty podatku wynikającego z tego rozliczenia w ciągu 7 dni, a wymagana kwota zostanie uregulowana 29 maja 2019 r. W takim przypadku wpłata będzie dokonana przed upływem wyznaczonego w informacji terminie płatności (tj. przed 30 maja 2019 r.) i nie trzeba uiszczać odsetek za zwłokę za okres do 1 maja do 29 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 2019-03-14

Rozstrzyganie sporów z konsumentami. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Rozliczenie roczneKorekta PITPIT-37Podatek PITHOT