Spółki komandytowe i jawne z podatkiem CIT. Problematyczny rok obrotowy i zamknięcie ksiąg

Iwona Maczalska

1 maja 2021 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustaw podatkowych, na mocy których podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) objęte zostaną spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne. Problematyczne może stać się ustalenie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółki komandytowe.

» Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT

1 maja 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Na mocy ustawy więcej spółek zostanie objętych podatkiem CIT.

Spółki komandytowe i jawne z podatkiem CIT

Źródło: shutterstock

Spółki komandytowe i spółki jawne z podatkiem CIT

Nowelizacja ustawy zakłada zmiany w CIT, w tym objęcie opodatkowaniem tym podatkiem spółek komandytowych. Dodatkowo CIT-em zostaną objęte również spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani.

» Zmiany w CIT mają zacząć obowiązywać od maja 2021 r.

Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółki komandytowe

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy obejmującej podatkiem CIT spółki komandytowe, spółki te uzyskały status podatnika podatku CIT 1 stycznia 2021 roku bądź 1 maja 2021 roku. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów:

,, W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej spółka komandytowa, której rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej - 31 grudnia 2020 r. Ten dzień poprzedza dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.).

Jednocześnie, art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej zawiera odniesienie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Odniesienie to ma na celu wskazanie roku podatkowego spółki komandytowej, natomiast nie nakłada samoistnie obowiązku sporządzania przez spółkę komandytową sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r.”

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów ,, Rok obrotowy spółki komandytowej w związku z objęciem CIT”.

CIT