Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Senat wprowadził 95 poprawek do Tarczy 2.0

17.04.2020 05:52 (aktualizacja: )

16 kwietnia 2020 r. zakończyło się 9. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 2 ustawy, do jednej wprowadziła poprawki, a dokładniej 95 poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekty poselski i rządowy). Stanowi ona kontynuację realizacji przyjętej tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.

Poprawki senackie mają zróżnicowany merytoryczny charakter, poza poprawkami legislacyjnymi, redakcyjnymi, doprecyzowującymi i korygującymi.

Pomoc tarczy 2.0 dla firm założonych po 1 lutego

Senat przyjął poprawkę, która zakłada objęcie wsparciem z tarczy antykryzysowej firm założonych między 1 lutego a 1 kwietnia br. Kolejna przewiduje zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu. Przyjęte przez Izbę poprawki obejmują również zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu, niepobieranie zaliczek podatkowych oraz przedłużenie przez samorządy terminu spłaty rat podatku od środków transportu.

Zwolnienie z ZUS nie podniesie zaliczki podatkowej?

Senat zgłosił też poprawkę przewidującą, że zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zaproponował także dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla opiekunów dzieci do 12. roku życia, jeśli zamknięte zostaną szkoły, żłobki i przedszkola i nie będą oni mogli zapewnić dzieciom opieki. Opowiedział się też za zasiłkiem chorobowym od pierwszego dnia kwarantanny w wymiarze 100 proc.

Poprawki zdrowotne

Kolejna grupa poprawek wiąże się bezpośrednio z ochroną zdrowia. Umożliwiają one przeprowadzanie przez atestowane laboratoria odpłatnych badań na obecność koronawirusa. Podwyższają ryczałt dla szpitali o minimum 15 proc. oraz wprowadzają obowiązkowe testy na koronawirusa dla medyków i ratowników, którzy mieli styczność z osobami zakażonymi. Przewidują  specjalny dodatek dla pracowników służby zdrowia, będący gratyfikacją za prace w nadgodzinach. Senat zaproponował ponadto poprawkę dotyczącą funduszu na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa będącego w dyspozycji ministra zdrowia.

Demokratyczna większość w Senacie opowiedziała się za usunięciem zapisów umożliwiających premierowi ustanowienie dnia wolnego oraz przepisów ułatwiających budowę masztów antenowych. Senat jest również przeciwny zapisom dotyczącym zbierania i przetwarzania danych z rejestru PESEL przez Pocztę Polską.

Tarcza 2.0 dla firm

Ustawa przyjeta przez Sejm przewiduje m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Ustawa wprowadza też 3-miesięczne zwolnienia ze składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników, te zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności. Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.  Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa wprowadza też nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów) i bezpłatne korzystanie ze stron jednostek sektora finansów publicznych. W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. Ustawa wprowadza też rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego elastyczną organizację czasu pracy.

Zawiera również regulacje dotyczące funkcjonowania Poczty Polskiej – przesyłkę listową rejestrowaną będzie można doręczyć do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie. Ustawa przewiduje także wydłużenie terminów na wypełnienie przez obywateli obowiązków, m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, przedłużenie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i służbowych nauczycieli akademickich, a także zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół roku. Wyłącza ponadto ze stosowania w okresie epidemii podawania do wiadomości wyborców informacji w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart. Zgodnie z ustawą w wypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w drodze rozporządzenia premier może ustanowić dzień wolny od pracy.

Podczas 9. posiedzenia Senat podjął 2 uchwały okolicznościowe. W uchwale wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 (inicjatywa grupy senatorów) Izba wzywa rząd do niezwłocznego podjęcia i natychmiastowego ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od egzaminów lub o przeprowadzeniu egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych wraz z podaniem ich terminów, sposobu przeprowadzania, a także zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych.

Źródło: Senat RP

W czwartek przed północą Sejm rozpatrzył poprawki senatorów i przegłosował ustawę tzw. Tarczę 2.o. Ustawa antykryzysowa trafiła do podpisu Prezydenta RP.

Posłowie odrzucili poprawki Senatu

Źródło: Twoitter Sejm RP

Koronawirus w PolsceZUS