Rząd wydłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Rozporządzenie  Rady Ministrów z 8 kwietnia 2021 r. w  sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wydłuża prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. Świadczenie będzie przysługiwało rodzicom w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. 

Aktualnie przedszkola i żłobki zostały zamknięte do 18 kwietnia 2021 r. A nauka szkolna odbywa się zdalnie. Z opieki w przedszkolach, żłobkach i szkołach mogą tylko korzystać uprawnione grupy rodziców.

Zamknięte żłobki i przedszkola, zasiłek opiekuńczy wydłużony

W związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami rodzice którzy zostali z dziećmi w domu  mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z projektem najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów rodzice będą mogli z niego korzystać do 25 kwietnia.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku przysługuje:

 1. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały.
 2. w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25 kwietnia 2021 r.

Źródło:shutterstock

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opieka dla dzieci w szkole, przedszkolu i żłobku

Od 22 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki uczęszczającym do klas I-III dzieciom osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. :

 • szkoły podstawowe,
 • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego

oraz

od 27 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. :

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • dzienni opiekunowie

mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonujących działania ratownicze,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku a opieka w żłobku, przedszkolu lub szkole

Jeżeli rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

 

MacierzyństwoChoroba, wypadekUrlopKoronawirus w PolsceHOT