Przychody z działalności nierejestrowanej a ulga zerowy PIT dla młodych

Piotr Szulczewski

Znaczna część osób do ukończenia 26. r. ż. zaczyna swoją aktywność zawodową od prowadzenia drobnych sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Zamiast otwierać działalność gospodarczą, korzystają oni z rozliczenia przychodów w innych źródłach jako działalność nierejestrowana pilnując, by ich dochód z tego tytułu nie przekroczył połowyminimalnego wynagrodzenia. Obecnie ich sytuacja zmieni się w stosunku do wykonujących zwykłe umowy zlecenie. Co ciekawe – stracą oni na podatkach, mimo że na gruncie przepisów ubezpieczeniowych obie formy aktywności zawodowej będą traktowane identycznie.

Na gruncie przepisów ubezpieczeniowych za osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną zgłoszenia dokonać musi i opłacić składki powinien zatrudniający – zleceniodawca. Składki płaci na takiej samej zasadzie jak od umowy zlecenia – tzn. od podstawy stanowiącej przychód ubezpieczonego (podobnie - ZUS w Gdańsku w interpretacji z 24 lipca 2018 r., sygn. akt DI/100000/43/822/2018). Wniosek taki nie wynika jednak z treści konkretnego przepisu, lecz z dorozumianej interpretacji ustawy (zgodnie z zasadą, że skoro nie ma regulacji szczególnych – należy przypisać przychody do jednej z grup, które istnieją obecnie, a prowadzący działalność nierejestrowaną zawierają po prostu zlecenia w ramach swojej aktywności zawodowej).

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacja jest zupełnie inna. Ustawodawca zaliczył przychody z działalności nierejestrowanej do zupełnie innej grupy przychodów, niż te pochodzące z umowy zlecenie. W efekcie uregulował konkretnie, że przychody z działalności nierejestrowanej to inny rodzaj przychodów niż pochodzące z umów zlecenie.

W przepisach wprowadzających zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do ukończenia 26. r.ż. wskazano wyraźnie, jakie grupy przychodów zostaną objęte zwolnieniem do 85.528 zł (w 2019 r. 35636,67 zł. W art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się zapis, że zwolnieniu z podatku podlegają  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Działalność nierejestrowana w okresie zawieszenia

Ustawodawca nie tylko wskazał, że zwolnienie obejmuje umowy zlecenia, ale wskazał, że chodzi o umowy zlecenia z art. 13 pkt 8 ustawy, a zatem wyłącznie te wykonywane w ramach źródła - działalność wykonywana osobiście. Oznacza to jednocześnie, że przychody z tzw. innych źródeł, w których grupie znalazły się zlecenia wykonywane w ramach działalności nierejestrowanej (w ustawie – art. 20 ust. 1ba i art. 20 ust. 1bb), nie znalazły się w grupie przychodów zwolnionych z podatku.

Osoby młode, które wykonują zlecenia i do tej pory decydowały się na działalność nierejestrowaną, powinny postarać się dokonać modyfikacji umów ze swoimi zleceniodawcami i przejść na typowe umowy zlecenie, rozliczane w ramach działalności wykonywanej osobiście. Dla takich osób ani działalność nierejestrowana, ani – po przekroczeniu kryterium wysokości dochodu (połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę) z tej aktywności zawodowej – działalność gospodarcza – po prostu nie będzie opłacalna.

 

Bez PIT dla młodychDziałalność nierejestrowana