Przychody z działalności nierejestrowanej a ulga zerowy PIT dla młodych

Piotr Szulczewski 02.08.2019 09:10 (aktualizacja: )

Znaczna część osób do ukończenia 26. r. ż. zaczyna swoją aktywność zawodową od prowadzenia drobnych sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Zamiast otwierać działalność gospodarczą, korzystają oni z rozliczenia przychodów w innych źródłach jako działalność nierejestrowana pilnując, by ich dochód z tego tytułu nie przekroczył połowyminimalnego wynagrodzenia. Obecnie ich sytuacja zmieni się w stosunku do wykonujących zwykłe umowy zlecenie. Co ciekawe – stracą oni na podatkach, mimo że na gruncie przepisów ubezpieczeniowych obie formy aktywności zawodowej będą traktowane identycznie.

» Młodzi przedsiębiorcy z zerowym PIT dla firmy? [Wyniki sondy]

Na gruncie przepisów ubezpieczeniowych za osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną zgłoszenia dokonać musi i opłacić składki powinien zatrudniający – zleceniodawca. Składki płaci na takiej samej zasadzie jak od umowy zlecenia – tzn. od podstawy stanowiącej przychód ubezpieczonego (podobnie - ZUS w Gdańsku w interpretacji z 24 lipca 2018 r., sygn. akt DI/100000/43/822/2018). Wniosek taki nie wynika jednak z treści konkretnego przepisu, lecz z dorozumianej interpretacji ustawy (zgodnie z zasadą, że skoro nie ma regulacji szczególnych – należy przypisać przychody do jednej z grup, które istnieją obecnie, a prowadzący działalność nierejestrowaną zawierają po prostu zlecenia w ramach swojej aktywności zawodowej).

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacja jest zupełnie inna. Ustawodawca zaliczył przychody z działalności nierejestrowanej do zupełnie innej grupy przychodów, niż te pochodzące z umowy zlecenie. W efekcie uregulował konkretnie, że przychody z działalności nierejestrowanej to inny rodzaj przychodów niż pochodzące z umów zlecenie.

W przepisach wprowadzających zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do ukończenia 26. r.ż. wskazano wyraźnie, jakie grupy przychodów zostaną objęte zwolnieniem do 85.528 zł (w 2019 r. 35636,67 zł. W art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się zapis, że zwolnieniu z podatku podlegają  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Działalność nierejestrowana w okresie zawieszenia

Ustawodawca nie tylko wskazał, że zwolnienie obejmuje umowy zlecenia, ale wskazał, że chodzi o umowy zlecenia z art. 13 pkt 8 ustawy, a zatem wyłącznie te wykonywane w ramach źródła - działalność wykonywana osobiście. Oznacza to jednocześnie, że przychody z tzw. innych źródeł, w których grupie znalazły się zlecenia wykonywane w ramach działalności nierejestrowanej (w ustawie – art. 20 ust. 1ba i art. 20 ust. 1bb), nie znalazły się w grupie przychodów zwolnionych z podatku.

Osoby młode, które wykonują zlecenia i do tej pory decydowały się na działalność nierejestrowaną, powinny postarać się dokonać modyfikacji umów ze swoimi zleceniodawcami i przejść na typowe umowy zlecenie, rozliczane w ramach działalności wykonywanej osobiście. Dla takich osób ani działalność nierejestrowana, ani – po przekroczeniu kryterium wysokości dochodu (połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę) z tej aktywności zawodowej – działalność gospodarcza – po prostu nie będzie opłacalna.

 

Bez PIT dla młodychDziałalność nierejestrowana