Projekt zmian Slim VAT w konsultacjach, ma wejść w życie od stycznia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

We wtorek 18 sierpnia 2020 r.  Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. SLIM VAT  ma być podatkiem prostym, nowoczesnym i dostosowanym do lokalnej specyfiki.  Ministerstwo Finansów przekazało projekt do konsultacji publicznych. Projekt zmian w ustawie o VAT oprócz Slim VAT zawiera również zmiany w systemie TAX FREE (zwrot VAT podróżnym).  Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

» SLIM VAT - zmiany w korygowaniu faktur, odliczaniu VAT, przeliczaniu kursów walut

Slim VAT - projekt MF

Źródło: shutterstock.com

Co obejmuje SLIM VAT

W ramach pakietu Slim VAT zakłada się m.in. wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów oraz wydłużenie czasu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

» SLIM VAT - Nowe zasady korekty faktur in-plus oraz in-minus

Co da nowe rozwiązanie podatnikom?

Dzięki nowym rozwiązaniom podatnicy zyskają opcję stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji.

Projekt zakłada również brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, oraz wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę.

Projekt przewiduje także, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Nowe przepisy wprowadzają także możliwość odliczania podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Projekt zakłada też podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Stosowanie SLIM VAT

Po wyborze opcji SLIM VAT podatnik będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

TAX FREE

W zakresie TAX FREE MF proponuje wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. To rozwiązanie zgodnie z uzasadnieniem projektu ma znacząco skrócić czas obsługi podróżnych przedstawiających do odprawy celnej dokument TAX FREE w postaci elektronicznej.

Elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE może również znacząco wpłynąć na ograniczenie wykorzystywania systemu TAX FREE do popełniania oszustw w podatku VAT, m.in. oszustw typu karuzelowego, zapewniając lepszy monitoring operacji gospodarczych w zakresie sprzedaży towarów, umożliwiając jednocześnie szybsze i skuteczniejsze identyfikowanie zjawisk niepożądanych - twierdzi ministerstwo w uzasadnieniu projektu.

SLIM VATZmiany w VATVATFaktura