Preferencyjne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem możliwe tylko do 2 maja br.

26.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Preferencyjne rozliczenie małżonków oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci możliwe jest wyłącznie w zeznaniu złożonym w terminie do końca tegorocznych rozliczeń, czyli w tym roku do 2 maja.

Preferencyjne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem możliwe tylko do 2 maja br.

Źródło: YAY foto

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok małżeńska wspólność majątkowa mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego i preferencyjnego rozliczenia.

Możliwe jest także opodatkowanie wspólnie ze zmarłym małżonkiem, w sytuacji gdy między małżonkami istniała wspólność majątkowa. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w 2 sytuacjach:

  • podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub
  • współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego.

Ta zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. w 2015 r. – 3.091 zł) lub też poniósł stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Rozliczenia z współmałżonkiem możliwe są po spełnieniu dodatkowych warunków. Jednym z nich jest aby małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli rezydentami polskimi w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia.

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci

Osoba samotnie wychowująca dziecko będąca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym) ma możliwość preferencyjnego rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących.

Ten preferencyjny sposób rozliczenia możliwy jest po spełnieniu dodatkowych

warunków Jednym z nich jest aby podatnik w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci małoletnie, pełnoletnie (do ukończenia 25 roku życia ) ale nadal uczące się oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Sposób rozliczenia

Małżonkowie podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów. Wcześniej jednak dokonuje się odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich. Podatek określany jest dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych ich dochodów.

Osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. W zeznaniu rozliczanym w sposób preferencyjny rodzic/opiekun prawny nie wykazuje jednak dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Dziecko pełnoletnie rozlicza się samodzielnie składając odrębne zeznanie podatkowe.

Osobą samotnie wychowującą dziecko nie trzeba być przez cały rok podatkowy.

Kiedy nie można skorzystać z tych form opodatkowania

Aby skorzystać z tych preferencyjnych form opodatkowania żaden z małżonków lub podatników samotnie wychowujących dzieci nie mógł być opodatkowany w danym roku podatkowym 19% „podatkiem liniowym”, zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych czy też podatkiem tonażowym.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków oraz o dla osoby samotnie wychowującej dzieci musi zostać wyrażony przez jednego z małżonków lub rodzica/opiekuna w zeznaniu podatkowym nie później niż w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku. W tym roku termin ten został przedłużony do 2 maja. Zeznanie złożone po terminie powoduje utratę tej preferencji.

Rozliczenie drogą elektroniczną

Rozliczenia preferencyjnego można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje lub wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR). Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to najłatwiejszy sposób na rozliczenie rocznego zeznania podatkowego, z którego można skorzystać przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Uwaga

Jeżeli w terminie do złożenia zeznania (2 maja w tym roku) złożone zostało zeznanie podatkowe wybierając preferencyjne opodatkowanie, a podatnik nie złożył podpisu na zeznaniu i podpis został uzupełniony dopiero po tym terminie, traci się możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik Prasowy

Izba Skarbowa w Szczecinie