Pracodawca będzie mógł sam zbadać trzeźwość pracownika - projekt przepisów

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie - wskazała wiceminister Iwona Michałek w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kto i kiedy może sprawdzić trzeźwość pracownika?

Przepisy, na podstawie których aktualnie można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na ich podstawie, stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu;
  • badanie przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), a zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba mająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Taki kształt przepisów wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem, nowe przepisy mają to zmienić.

Projekt przepisów pozwalających na prewencyjne badanie trzeźwości pracowników

Źródło: shutterstock

Projekt przepisów pozwalających na prewencyjne badanie trzeźwości pracowników

Projekt przepisów nad którymi pracuje ministerstwo rozwoju przewiduje dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

  1. na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takiej kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą);
  2. w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Przepisy pozwalające na prewencyjne sprawdzanie trzeźwości pracownika 

Jak wskazała wiceminister Iwona Michałek, w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w chwili obecnej trwają prace wewnątrz resortu poprzedzające oficjalne rozpoczęcie procedury legislacyjnej, która ma zakończyć się jak najszybciej.
„Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje, bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które – w odniesieniu do niektórych grup pracowników mogą stanowić szczególnie istotne zagrożenie dla pracownika, pracodawcy, jak i innych osób; napisała wiceminister Michałek.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych – z przestrzeganiem ich prawa do prywatności. Szczególnie ważne jest to w przypadku kierowców, lekarzy czy obsługi ruchu lotniczego.

Źródło: rpo.gov.pl

Kodeks pracy