Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Informacje o kwarantannie i izolacji na PUE ZUS. W razie braku potrzebne oświadczenie ubezpieczonego

Ewelina Czechowicz

Osoby ubezpieczone, które trafią na kwarantannę lub izolacje mogą skorzystać ze świadczeń chorobowych. Do ich wypłaty potrzebne jest potwierdzenie że wnioskodawca znalazł się w izolacji lub był na kwarantannie. Obecnie fakt odbywania izolacji i kwarantanny znajdować się powinien na PUE ZUS, w razie braku takich informacji potrzebne jest oświadczenie ubezpieczonego.

Zmiana przepisów

"Od końca października podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony" – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

kwarantanna lub izolacja
Źródło: shutterstock.com

Kwarantanna lub izolacja

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów, osoba która została skierowana na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Obowiązek ten jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Z kolei osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 ma obowiązek odbycia izolacji w warunkach domowych. W sytuacji kiedy została skierowana do izolatorium tam odbywa izolację, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia jest hospitalizowana. 

Zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny/izolacji

W trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych obowiązuje zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji. Zakaz ten jest zawieszany wyłącznie na czas  udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Wynagrodzenie za czas kwarantanny lub izolacji 

Za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia tej kwarantanny lub izolacji pracownikowi przysługuje odpowiednio:

  • wynagrodzenie chorobowe lub
  • świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest informacja w systemie teleinformatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, którą ZUS udostępnia bezpłatnie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

Kwarantanna pracownika - obowiązki i świadczenia

Kwarantanna domowników

Od 3 listopada 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń... (Dz. U. poz. 1931), które uregulowało kwestię odbywania kwarantanny przez osoby współzamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Osoby te mają obowiązek poddać się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko ubezpieczonego,
  2. numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  3. informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
  4. dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  5. podpis ubezpieczonego.

Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS

Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, należy złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Zakład po otrzymaniu wniosku weryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę

Natomiast, aby otrzymać świadczenie chorobowe od pracodawcy wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa].

Co kiedy dane nie są widoczne na profilu pracodawcy na PUE ZUS?

Kiedy zdarzy się sytuacja, w której na profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne  dane o kwarantannie lub izolacji, to osoba ubezpieczona powinna, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji, powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek. O potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu płatnik składek powinien wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Choroba, wypadekZUSKoronawirus w Polsce