Pomoc dla przedsiębiorców na rozwój firm

Gazeta Podatkowa

Prowadzenie własnej firmy wiąże się ze sporymi wydatkami, nie tylko dotyczącymi bieżących zobowiązań, ale również ponoszenia nakładów na inwestycje. Mikro- i mali przedsiębiorcy planujący rozwój swoich firm mają możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach programu "Pożyczka na rozwój".

Podmioty uprawnione do wsparcia

Pożyczkę może uzyskać podmiot, który spełnia kryteria zaklasyfikowania do kategorii mikro- bądź małych przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (patrz ramka). Poza tym wnioskodawca musi od co najmniej 2 lat (decyduje data wpisu do odpowiedniego rejestru) prowadzić działalność gospodarczą, a jego siedziba wskazana w dokumencie rejestrowym znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto przedsiębiorca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o pożyczkę, o którym mowa w art. 6b ust. 3 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wnioskodawca musi zapewnić finansowanie projektu w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 20% wydatków niezbędnych do realizacji projektu musi zostać pokryte z jego środków własnych albo finansowania zewnętrznego - ale z innych źródeł niż ze środków publicznych. Konieczne jest również złożenie zobowiązania do ustanowienia zabezpieczeń należytego wykonania umowy na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Natomiast pożyczka nie zostanie udzielona m.in. podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.

Zakres inwestycji

Celem konkursu jest sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Z tym że co najmniej 70% środków pożyczki musi zostać przeznaczone na nabycie i instalację nowych środków trwałych. Pożyczkę można wykorzystać na:

 • zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi,
 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
 • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym.


Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w zakresie udzielenia pożyczki.

Wartość pomocy

Pożyczka udzielana jest na realizację projektu w kwocie nominalnej od 75.000 zł do 500.000 zł na okres do 5 lat liczonych od dnia zawarcia umowy. Oprocentowanie pożyczki określane jest indywidualnie przez PARP w oparciu o ocenę kryterium "Kondycja finansowa". Jest ono stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi od 2,5% do 6%.

Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości do 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40.000 zł. Refinansowanie jest możliwe pod warunkiem:

 • zrealizowania całego projektu zgodnie z umową, a w szczególności z opisem przyjętym we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia,
 • osiągnięcia minimum jednego wskaźnika rezultatu spośród wskazanych we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia, oraz
 • spłaty co najmniej 90% udzielonej pożyczki w terminie określonym w harmonogramie lub wcześniejszym.

Warto wskazać, że pożyczkobiorca w trakcie spłaty pożyczki może skorzystać z karencji w spłacie pożyczki. Karencja dotyczy tylko zawieszenia spłaty kapitału. Okres karencji nie może przekroczyć łącznie 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki.

Terminy naborów wniosków

Nabór wniosków podzielony został na 5 rund:

 • I - do 17 października 2019 r.,
 • II - od 16 stycznia do 14 maja 2020 r.,
 • III - od 25 czerwca do 22 października 2020 r.,
 • IV - od 14 stycznia do 15 kwietnia 2021 r.,
 • V - od 3 czerwca do 7 października 2021 r.

Wnioski składać należy wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

» Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

» Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.12.2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 315)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 2019-09-09

Własność nieruchomości i księgi wieczyste. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Przychody