PIT-2 2022. Jakie zmiany w ustawie Polski Ład 2.0?

Iwona Maczalska

Rząd przyjął projekt Polskiego Ładu 2.0. Skorygowana ustawa zawiera nowe zapisy dotyczące PIT-2. Zmieni się nie tylko sam druk oświadczenia, lecz również będzie mógł on być składany przez większą liczbę podatników.

>>> Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 na 2023 rok

» Polski Ład 2.0 - podsumowanie konsultacji społecznych. Co się zmieni?

Na piątkowej konferencji prasowej Premier poinformował o przyjęciu projektu ustawy o Polskim Ładzie. Projekt zawierający poprawki do pierwotnej wersji ustawy, zmienia m.in. zasady składania oświadczenia PIT-2. Co się zmieni i od kiedy? Wyjaśniamy.

Zmiany w oświadczeniu PIT-2

Źródło: shutterstock

PIT-2 - nowy, jednolity wzór druku

Nowy projekt zmian ma uporządkować sposób składania oświadczeń dla pracodawcy. Aktualnie pracownicy zobowiązani są do złożenia kilku skomplikowanych oświadczeń dotyczących m.in. uwzględniania kwoty wolnej w zaliczkach. W myśl projektu ma się to niebawem zmienić. Wprowadzony zostanie jednolity wzór wszelkiego rodzaju oświadczeń, które do tej pory były składane odrębnie. W oświadczeniu PIT-2 będzie znajdował się cały katalog kwestii, które będzie można wybrać. Wówczas będą one obowiązywały przy naszym rozliczeniu podatkowym. Chodzi m.in. o takie kwestie jak:

  1. Uwzględnienie kwoty wolnej od podatku,
  2. Wysokość kosztów uzyskania przychodów,
  3. Rozliczanie wspólnie z małżonkiem.

PIT-2 – nowe zasady stosowania

Jak tłumaczą projektodawcy ,, Nowe regulacje zobowiązują podatników do wycofania, albo zmiany uprzednio złożonych oświadczeń lub wniosków, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek. Jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek nie będzie obowiązany do wycofania poprzednio złożonych, bowiem nowy wniosek, czy oświadczenie zastąpi poprzednio złożone dokumenty.

Tak jak obecnie, również z porządkowanych regulacji wynika, że jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, to płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek, co do zasady, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Jedynie w przypadku płatnika, jakim jest organ rentowy określany jest dłuższy dwumiesięczny okres, po upływie którego organ rentowy ma obowiązek uwzględnić oświadczenie/wniosek. Taki okres jest wprowadzany na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podkreślił, że jest on niezbędny z uwagi na dostosowanie systemów informatycznych.

Nowe regulacje przesądzają, że:

  • oświadczenia i wnioski, co do zasady dotyczą również kolejnych lat podatkowych (zatem nie trzeba ich ponawiać każdego roku podatkowego),
  • po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik nie uwzględnia oświadczeń i wniosków złożonych przez podatnika, ale z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 10 (w brzmieniu zaproponowanym w projekcie) ustawy PIT.

Oznacza to, że płatnik po ustaniu stosunku prawnego łączącego go z podatnikiem będzie nadal stosował – przy obliczaniu zaliczek od świadczeń należnych z tego stosunku (np. wypłacając dodatkowe roczne wynagrodzenie) – wniosek podatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy PIT oraz wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów”.

PIT-2 - dla kogo?

W myśl nowych przepisów projektowanej ustawy Polskiego Ładu od 1 stycznia 2023 roku oświadczenie PIT-2 złożyć będą mogli podatnicy uzyskujący przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, a także osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

PIT-2