Podatek rolny i leśny, termin zapłaty upływa 15 marca

Ewelina Czechowicz

15 marca 2021 rok, to też dzień zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego do którego są zobowiązane osoby fizyczne. Kiedy trzeba zapłacić podatek rolny a kiedy podatek leśny? Kto musi wnieść opłatę? - przypominamy.

Podatek rolny

Podatkiem rolnym opodatkowane  są grunty, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami zależnymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy, innego tytułu prawnego lub bezumownie,
 • posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

podatek leśny i rolny za 2021 r.

Źródło:shutterstock

Wysokość stawek podatku rolnego w 2021 r.

Wysokość stawek podatku rolnego, ustalana jer na podstawie komunikatu Prezesa GUS.  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 19 października 2020 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 - w wysokości 58,55 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2021 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec tego, stawka podatku rolnego w 2021 roku wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 zł (58,55 zł x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 292,75 zł (58,55 zł x 5 q)

Termin zapłaty podatku rolnego

Podatek rolny płacony jest  w 4 proporcjonalnych  ratach:

 • do 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jak zapłacić podatek?

Podatek można zapłacić: 

 • przelewem na rachunek urzędu gminy (nr konta podany jest w decyzji podatkowej a dla podmiotów składających deklarację w formie maila)
 • gotówką i kartą płatniczą w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Podatek leśny

Obowiązek podatkowy dotyczący opodatkowania podatkiem leśnym został określony w  ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym jest: powierzchnia lasu - wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Wysokość stawki podatku leśnego na 2021 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 20 października 2020 r. ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w wysokości 196,84 zł za 1 m3. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku leśnego na 2021 rok.  Stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi:

 • 0,220 m3 x 196,84 zł = 43,3048 zł za 1 ha lasu

Termin płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku leśnego, który mogą opłacić w 4 ratach:

 • do 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego

Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące uiszczają podatek leśny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jak zapłacić podatek leśny?

Zapłaty podatku można dokonać:

 • przelewem na rachunek gminy wskazany w decyzji wymiarowej określającej wysokość zobowiązania
 • gotówką i kartą płatniczą w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Inne podatki