Podatek od nieruchomości za 2023 r. w górę o prawie 12 proc.

Ewelina Czechowicz

Wysokość podatku od nieruchomości co roku ustala indywidualnie każda gmina, w związku z tym wzrost stawek nie musi się przekładać w każdej miejscowości na wyższe opłaty. Maksymalna danina nie może jednak przekroczyć wartości z obwieszczenia Ministra Finansów. W 2023 roku podatnicy w niektórych miejscowościach zapłacą 12 proc. więcej. 

Wysokość maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. uzależniona jest od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. ceny wzrosły o 11,8 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. Inflacja przekłada się na coroczne górne granice stawek m.in. podatku od nieruchomości. Z uwagi na zaokrąglenia stawek do pełnych groszy w niektórych przypadkach wzrost górnej granicy może nie wynosić dokładnie 11,8 proc. Najwyższy podatek od gruntów i budynków mieszkalnych płacą podatnicy w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie czy Bydgoszczy – tam sięga on maksymalnych wartości. 

Terminy zapłaty podatku od nieruchomości w 2023 r.

Podatek od nieruchomości co do zasady płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2023 r. o prawie 12 proc.

Źródło: shutterstock

Zobowiązanie do zapłaty całości podatku

Podatnicy, których zobowiązanie nie przekracza 100 zł zobowiązani są do zapłaty jednorazowej. W takiej sytuacji całość podatku musi trafić do urzędu miasta lub gminy do 15 marca 2022 r. Oni zapłacić podatek muszą do 15 marca 2022 r.

Kto może skorzystać ze zwolnienia w zapłacie daniny?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień, obejmuje:

 •  budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 •  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Każda gmina może samodzielnie wprowadzić dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup podatników. Szczegółowe informacje o tym, kto może zapłacić niższą daninę lub jej nie płacić, znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych urzędów. Informacji należy szukać na stronie gminy, w obrębie której znajduje się nieruchomość.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości za 2023 r. 

Poniższa tabela prezentuje maksymalne stawki podatku, jakie mogą zostać ustalnone przez gminy za 2023 r. W tabeli pokazano również wysokość podwyżek rok do roku z porównaniem z 2022 r.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości od 1 mkw

 

 2022 rok

 2023 rok

Wzrost r/r 

od budynków mieszkalnych

0,89 zł

1,00 zł

+0,11 zł

od budynków związanych z prowadzeniem firmy

25,74 zł

28,78 zł

+3,04 zł

od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym

12,04 zł

13,47 zł

+1,43 zł

od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych

5,25 zł

5,87 zł

+0,62 zł

pozostałe

8,68 zł

9,71 zł

+1,03 zł

od gruntów związanych z prowadzeniem firmy

1,03 zł

1,16 zł

+0,13 zł

od gruntów pod wodami powierzchniowymi

5,17 zł

5,79 zł

+0,62 zł

od pozostałych gruntów

0,54 zł

0,61 zł

+0,07 zł

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,40 zł

3,81 zł

+0,41 zł

Opracowanie PIT.pl na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu MF z 28 lipca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NieruchomościInne podatkiPodatki 2022