Płaca minimalna w 2020 roku. Rząd podtrzymuje propozycję MRPiPS

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zgodził się na zaproponowaną niedawno przez ministerstwo pracy wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2020 roku. Zaproponuje on Radzie Dialogu Społecznego kwotę 2450 zł, a minimalną stawkę godzinową na poziomie 16 zł.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wyższa płaca minimalna oznacza wzrost składek ZUS dla nowych firm w 2020 roku

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.). Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł).

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Rada Dialogu Społecznego będzie miała 30 dni od otrzymania tej propozycji na uzgodnienie wysokości płacy minimalnej pomiędzy pracodawcami, rządem i związkami zawodowymi. W połowie lipca poznamy więc efekt uzgodnień w RDS.

/ks na podstawie komunikatu KPRM

Płaca minimalna