PIT za 2022 r. do 2 maja 2023 r. Konsekwencje złożenia rozliczenia po terminie

Ewelina Czechowicz

2 maja 2023 roku mija ostateczny termin składania zeznań podatkowych:PIT-28, PIT -36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Większość podatników wypełnia deklaracje PIT-37. Te mogą się automatycznie zaakceptować w eUrzędzie skarbowym, jednak warto sprawdzić prawidłowość rozliczenia. Złożenie PIT-u po terminie może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Jakie mogą być skutki i co zrobić, aby uniknąć kary?

PIT za 2022 rok

Roczne zeznanie PIT można złożyć na kilka sposobów, można wypełnić zeznanie korzystając z usługi Twój e-PIT, przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Można też skorzystać z wielu dostępnych na rynków programów, które ułatwiają wypełnienie deklaracji i skorzystania z przysługujących ulg podatkowych. Dzięki rozliczeniu podatnicy mogą też wybrać organizację pożytku publicznego do której trafi 1 proc. podatku. Dzięki elektronicznemu rozliczeniu szybciej można otrzymać zwrot nadpłaty, najczęściej w terminie do 45 dni. Dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące. Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. W jej ramach zostały przygotowane zeznania: PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przygotowanym przez KAS zeznaniu są uwzględnione:

  • dane podatnika, w tym rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty (o ile z zeznania wynika nadpłata)
  • informacje od płatników, na podstawie których przygotowane zostało zeznanie
  • ulga na dzieci
  • zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia.

Nie ma w nim innych ulg, jak ulga z tytułu dokonanych darowizn, ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna czy ulga na Internet. Dlatego warto zweryfikować przygotowane przez fiskusa zeznanie.

Jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone z dniem 2 maja. Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Nie wszystkie deklaracje PIT złożą się automatycznie w Twój e-PIT

Zeznanie PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Mogą to zrobić w systemie e-Deklaracje lub za pośrednictwem programów komercyjnych.  

» Uważaj na PIT-36. Nie wyśle się do US automatycznie przez usługę Twój e-PIT

Zeznania papierowe

Formularze PIT można składać również w formie papierowej w urzędach skarbowych w punktach podawczych lub do specjalnych urn na dokumenty (bez potwierdzenia odbioru). W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

PIT za 2022 r. po terminie. Jakie konsekwencje dla podatnika?

Podatnik, który nie dotrzyma obowiązującego terminu na wysyłkę swojego zeznania rocznego musi liczyć się z wystąpieniem przykrych konsekwencji karno-skarbowych. Zgodnie z treścią bowiem art. 56 par. 4 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930) podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami mandat za wykroczenia skarbowe może wynieść maksymalnie dwukrotność płacy minimalnej.

PIT za 2022 r. należy złożyć do 2 maja

Źródło:Shutterstock

Czynny żal sposobem na uniknięcie konsekwencji

Podatnicy, którzy z różnych powodów nie dotrzymali terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2022 r. powinni jak najszybciej złożyć czynny żal, w którym uzasadni powody nie złożenia deklaracji w terminie.  

Skutki nie złożenia deklaracji podatkowej za 2022 r.

Sytuacja, w której podatnik nie składa deklaracji podatkowej oraz nie wpłaca podatku jest karalna. Aby nie ponieść kary warto dopełnić obowiązków i rozliczyć się z fiskusem do 2 maja 2023.