PESEL dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, wnioski będzie można składać od 16 marca

Ewelina Czechowicz

Na mocy uchwalonej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL. Jak to zrobić? Od kiedy będzie można złożyć wniosek? - tłumaczymy.

Польський ідентифікаційний код (PESEL) для біженців з України

Zgodnie z treścią przepisów ustawy opublikowanej w sobotę w Dzienniku Ustaw obywatele Ukrainy będą mogli przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r. jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

https://www.pit.pl/aktualnosci/pomoc-urzedow-pracy-dla-osob-uciekajacych-przed-wojna-w-ukrainie-1006681

Wnioski o nadanie numeru PESEL  obywatele Ukrainy będą mogli składać od najbliższej środy 16.03.2022 r. Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować?

ZUS radzi, jak krok po kroku założyć konto na PUE - PIT.pl

PESEL – czy jest on niezbędny?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdej osobie urodzonej w Polsce, będącej obywatelem Polski lub, w określonych przypadkach, także cudzoziemcom. 

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski. Dotyczy to dzieci obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mieszkają w Polsce, w związku z tym, że uzyskali prawo stałego pobytu oraz cudzoziemców, którzy uzyskali:

 1. prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
 2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 3. status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,
 4. zgodę na pobyt tolerowany,
 5. ochronę czasową,
 6. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 7. przez urząd gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 8. przez urząd gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 9. przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 10. przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

Cudzoziemiec dostanie PESEL  jeśli zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, złoży wniosek w urzędzie gminy.  Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców

Kto może wnioskować o PESEL w związku z wojną w Ukrainie?

Wniosek o PESEL może złożyć każdy, to:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Formularz wniosku o PESEL

Formularz wniosku można znaleźć na stronie:

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

Dane, które należy wpisać  we wniosku to:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeżeli wnioskodawca go posiada,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

W sytuacji kiedy wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaje się również dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Dokumenty do wniosku o PESEL

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba będzie okazać:

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości
 • w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – także dokument potwierdzający urodzenie
 • może być to także dokument unieważniony
 • w przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, (oświadczenia będzie skuteczne tylko wtedy kiedy okaże się że wnioskujący nie ma dokumentu tożsamości. Oświadczenie będzie nieskutecznie w sytuacji kiedy okaże się że  po weryfikacji z systemem Straży Granicznej osoba wnioskująca jest zarejestrowana w tym systemie i dysponuje dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości).

Do wniosku potrzebne będzie też zdjęcie, które musi spełniać określone w prawie wymagania.

PESEL dla uciekających przed wojną w Ukrainie od 16 marca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zdjęcie do wniosku o PESEL

Do wniosku o nadanie numeru PESEL wnioskujący będą musieli przedłożyć zdjęcie, które  spełnia wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).Urzędy gminy mogą zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

https://www.pit.pl/aktualnosci/ulgi-i-swiadczenia-dla-ukraincow-oraz-polakow-przyjmujacych-uchodzcow-pakiet-zmian-w-prawie-1006674

 

Odciski palców do numeru PESEL

Zgodnie z przyjętymi przepisami przy składaniu wniosku będą pobierane odciski palców.  Odciski palców będą pobierane u osób powyżej 12 roku życia.

Wniosek o PESEL składany w imieniu dziecka

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Wcześniej wydany PESEL wymagać będzie uzupełnienia

Osoby, które zdążyły otrzymać numer PESEL przed 16 marca 2022 r. będą musiały ponownie zgłosić się do urzędu w  celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Gdzie złożyć wniosek o PESEL?

Uchodźcy mogą zgłosić się do najbliższego urzędu gminy aby złożyć wniosek o PESEL.  Oprócz złożenia wniosku opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej konieczne jest dołączenie fotografii spełniającej opisane wymagania. Od osób powyżej 12 roku życia również pobierany będą odciski palców. W niektórych urzędach dodatkowo od razu będzie można przy składaniu wniosku o PESEL założyć profil zaufany oraz się zameldować. Trzeba pamiętać, że niektóre urzędy wymagają wcześniejszego umówienia wizyty. W niektórych gminach zostaną uruchomione specjalne punkty gdzie uciekający przed wojną będą mogli wnioskować o PESEL. Ponadto pojawiają się także informacje o tworzeniu mobilnych punktów, gdzie będzie można złożyć wniosek. Bieżących informacji należy szukać na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Pomoc Ukraina