Ogłoszono jednolity tekst ustawy Ordynacja podatkowa

Katarzyna Sudaj

23 sierpnia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 r. poz. 1540).

Ogłoszono jednolity tekst ustawy Ordynacja podatkowa
Źródło: shutterstock.com

Zmiany dokonano między innymi w Art. 3a. dotyczącym deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. § 2. w starym brzmieniu: Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. zastąpiono nowym: Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest potwierdzane elektronicznie.

Art. 12 § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: stare brzmienie: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; zastąpiono: wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135 i 1163), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy;

Poprzedni teskt jednolity Ordynacji podatkowej był publikowany ponad rok temu, 30 czerwca 2020 r.

Podatki 2021Podatek PITCIT