Od września kontrole PFR. Czego należy się spodziewać?

Ewelina Czechowicz

Polski Fundusz Rozwoju zapowiada, że na przełomie sierpnia i września rozpocznie kontrole. PFR na mocy umowy oraz regulaminu może dokonać kontroli przedsiębiorcy. W przypadku stwierdzenia złożenia przez beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń lub podania we wniosku nieprawdziwych informacji, PFR może podjąć decyzję o konieczności zwrotu całości lub części subwencji. Kontrola może objąć nawet kilkadziesiąt tysięcy firm. PFR zapewnia, że kontrole nie będą masowe. Czy jest się czego bać?

» Subwencja z PFR. Sprawdź, jakie dane przekazał ZUS w celu weryfikacji Twojego wniosku

Kto może zostać skontrolowany

Istotą Tarczy Finansowej PFR było to, że skorzystanie z subwencji odbywało się bardzo szybko (w ciągu 1-2 dni) i nie wymagało od przedsiębiorców dodatkowych zaświadczeń ani załączników. Weryfikacja uprawnień przedsiębiorców oraz ich statusu była przeprowadzana automatycznie za pomocą rejestrów publicznych – deklaracji VAT, danych z ZUS oraz z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Teraz PFR przygotowuje algorytm za pomocą którego ma wytypować firmy, które sprawdzi.

Kontrole pomocy z PFR

Źródło: shutterstock.com

» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców od PFR

Co może sprawdzić PFR?

  1. Kontrola oświadczeń ze stanem dokumentów złożonych w ZUS oraz Urzędach skarbowych
  2. Czy przedsiębiorca przyznane środki wydatkuje zgodnie z regulaminem
  3. Czy przedsiębiorca właściwe określił swój status np. czy nie złożył oświadczenia o byciu małym przedsiębiorcą aby dostać wyższą subwencję;
  4. Czy obliczony spadek obrotów nie został sztucznie zawyżony aby wykazać wymagane przez regulamin wartości;
  5. Czy przedsiębiorca należycie uwzględnił w danych podmioty powiązane oraz partnerskie;
  6. oraz czy nie zostały popełnione inne błędy.

PFR dysponuje dostępem do wielu baz. Ponadto teraz, kiedy mamy już Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych można łatwo sprawdzić, czy dany beneficjent na pewno nie złożył fałszywego oświadczenia.

Limit pomocy publicznej

Przedsiębiorcy korzystający z pomocy muszą także przestrzegać limitów udzielanej pomocy publicznej, które zostały określone przez Komisję Europejską. Stan epidemii wpłynął na podwyższenie limitu. Co do zasady środki przyznane z pomocy publicznej jako pomoc de minimis mogą wynieść 200 tys. euro w okresie 3 lat kalendarzowych, ale dla tych mające przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 limit wynosi co do zasady 800 tys. euro.  Zatem przedsiębiorcy są muszą pilnować limitu pomocy. Pomoc przyznana ponad określą kwotę podlega zwrotowi.

Jakie obowiązki mają firmy

Zgodnie z regulaminem, pomoc udzielania przez PFR może zostać wydana jedynie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
Dodatkowo firma  może przeznaczyć maksymalnie 25 proc. subwencji na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja nie może zostać przeznaczona na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu, subwencja nie może zostać przeznaczona na płatności do właściciela ani osób lub podmiotów powiązanych ze wspólnikami.

Kontrola co robić?

Z uwagi na fakt, że kontrola może objąć badanie spełnienia przesłanek przyznania pomocy, weryfikację prawdziwości oświadczeń oraz danych a także sposoby wydatkowania środków oraz na co została wydana, najlepszym rozwiązaniem jest wczesne wykrycie błędów lub nieprawidłowości. Dzięki przeglądowi wewnętrznemu być może uda się wykryć ewentualne nieprawidłowości. Fakt, że pomoc była przyznawana na oświadczenie nie oznacza, że nie będzie trzeba zwrócić subwencji, w sytuacji gdy została  wypłacona, kiedy przedsiębiorca nie spełniał warunków do jej otrzymania.

Koronawirus w Polsce