Subwencja z PFR. Sprawdź, jakie dane przekazał ZUS w celu weryfikacji Twojego wniosku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika.

» Wniosek o zwolnienie z ZUS utrudnia uzyskanie finansowania z PFR

Jeżeli w odpowiedzi na swój wniosek otrzymałeś informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia przez Ciebie warunków otrzymania subwencji i masz wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, sprawdź według jakich zasad ZUS przekazał dane do PFR. Na tej podstawie możesz samodzielnie sprawdzić, czy dane, które posiada ZUS w oparciu o złożone przez Ciebie do ZUS dokumenty, zgadzają się z informacją jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku. Możesz też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane przekazaliśmy do PFR.

» Mikropożyczka 5 tys. zł zostanie umorzona

Kolejny wniosek o subwencję złóż dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełniasz warunki do  jej uzyskania zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule. 

Dane o stanie zatrudnienia

Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według:

 1. imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na datę 31 grudnia 2019 r.
 2. imiennych raportów rozliczeniowych za okres wynikający z daty wskazanej przez PFR, a jeżeli dokumenty rozliczeniowe nie zostały jeszcze złożone – z poprzedniego okresu rozliczeniowego np.:
  • dla wniosku o subwencję złożonego 29 maja 2020 r., PFR wskazuje datę 30 kwietnia 2020 r., na którą stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 04/2020
  • dla wniosku o subwencję złożonego 8 czerwca 2020 r., PFR wskazuje datę 31 maja 2020 r., na którą stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2020, a jeżeli te dokumenty nie zostały jeszcze przekazane (termin przesłania dokumentów upływa 15.06.2020 r.) według dokumentów za 04/2020
 3. imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim, np.:
 • dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. ustalamy stan zatrudnienia według dokumentów za 04/2019,
 • dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2019.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia ZUS przekazuje w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników - według kryteriów:

 1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, którzy nie zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń społecznych przed weryfikowaną datą, a za których w badanym okresie rozliczeniowym płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 z wyłączeniem osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, rodzicielskich i urlopach wychowawczych 
 • w przypadku braku raportu RCA - imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 oraz z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 pod warunkiem, że istnieje imienny raport RCA z takim samym kodem tytułu ubezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
 1. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126.

UWAGA!
Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym płatnik złożył za ubezpieczonego wyłącznie raport RSA, wymiar czasu pracy jest doliczany do liczby etatów z imiennego raportu rozliczeniowego RCA za poprzedni okres rozliczeniowy, o ile taki dokument został przekazany do ZUS.

 1. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211, 0120

UWAGA!
Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów dla pracowników,

 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a okres świadczenia/przerwy przypada na badaną datę lub na ostatni dzień okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń rozliczanych z miesięcznym przesunięciem, np.: stan zatrudnienia ustalany na 31.05.2020 r., za ubezpieczonego w raporcie RSA za 05/2020 wykazany jest kod świadczenia 311 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r., na koncie płatnika nie ma jeszcze dokumentów za kolejny okres rozliczeniowy – na tej podstawie ubezpieczony jest liczony jako współpracownik na datę 31.05.2020 r.,
 • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 z kodem świadczenia/przerwy innym niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122, a jednocześnie płatnik składek nie złożył za ten sam okres rozliczeniowy oraz za poprzedni okres rozliczeniowy imiennego raportu RCA.

Dane o saldzie

Dane o saldzie dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (FUS). ZUS ustala je i przekazuje do PFR w zakresie:

 1. salda według stanu na 31 grudnia 2019 r. i według stanu na dzień zapytania z PFR (banku) odrębnie dla każdej z dat,
 2. wyniku sprawdzenia, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł (parametr określony przez PFR).
 3. jeśli nie ma zadłużenia, przekazujemy informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
 4. jeśli całe zadłużenie albo jego część jest objęte układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, przekazujemy informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą,
 5. jeśli jest zadłużenie, w każdym przypadku przekazujemy informację o tym, czy jest złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ), który jest rozpatrywany przez ZUS.

Jak samodzielnie możesz zweryfikować czy dane, które posiada ZUS na podstawie złożonych przez Ciebie dokumentów i które ZUS przekazał do PFR, zgadzają się z informacją, jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku.

Zweryfikuj u siebie dokumenty rozliczeniowe, które przekazałeś, za poszczególne okresy z uwzględnieniem powyższych zasad. Ustal, czy wskazałeś we wniosku o subwencje prawidłowe dane. Jeśli znajdziesz w swoich dokumentach błąd, możesz wysłać korektę. Na każdym etapie możesz też wystąpić do ZUS z wnioskiem o informację, jakie dane przekazali do PFR. Jednak w przypadku, gdy uznasz, że niezbędna jest korekta, rekomendujemy złożenie takiego wniosku po złożeniu przez Ciebie korekty. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie, jakie dane ZUS ma zewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane ZUS przekazał do PFR.

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane ZUS ma zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz do ZUS złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda.

Ważne!

Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR możesz do nas złożyć:

[1] ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) oraz ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695).

Źródło: ZUS.pl

Koronawirus w PolsceHOTTarcza finansowa PFR