Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 lipca 2020 r. kolejne podatki i opłaty na indywidualny mikrorachunek podatkowy

Iwona Maczalska 30.06.2020 14:45 (aktualizacja: )

Od 1 lipca br. prawie wszystkie podatki, opłaty oraz nieopodatkowane należności budżetowe wpłacać będziemy na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Wszystko za sprawą ustawy o podatku PIT i CIT z 5 czerwca.

» Nowela ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT podpisana przez Prezydenta

Już od 1 lipca 2020 r. podatnicy zobowiązani będą do realizowania należności z tytułu podatków, czy innych opłat wyłącznie za pośrednictwem indywualnego mikrorachunku podatkowego. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 5 czerwca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065). W myśl nowego brzmienia art. 61b ,, Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).”

Od 1 lipca nie tylko PIT, CIT i VAT na indywidualny mikrorachunek  podatkowy

Od stycznia 2020 roku każdy płatnik i podatnik PITotrzymał swój własny mikrorachunek do wpłat podatku PIT, CIT i VAT. Od 1 lipca katalog podatków, które należy opłacać za pośrednictwem indywudalnego mikrorachunku podatkowego się rozszerzy. Będzie trzeba wpłacać na niego podatki, opłaty oraz nieopodatkowane należności budżetowe. 

Warto jednak podkreślić, że na mikrorachunki będą trafiały podatki, opłaty oraz niepodatkowane należności budżetowe, których wpłaty w świetle obowiązujących przepisów są realizowane na rachunek urzędu skarbowego. Oznacza to, że nie dotyczyć to będzie np. podatku od nieruchomości czy też opłat lokalnych.

Ewelina Czechowicz, ekspert PIT.pl:

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, która wprowadziła do ordynacji art. 61 b rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, nie będą wynikać bezpośrednio z ordynacji podatkowej, lecz ich listę będzie określać w rozporządzeniu minister finansów. Jak czytamy w uzasadnieniu obecnie na mikrorachunek podatkowy dokonywane są wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych. W szerszej perspektywie czasowej zakłada się objęciem wpłat na mikrorachunek podatkowy także innych podatków, m.in. planuje się rozszerzenie stosowania mikrorachunków podatkowych na podatek akcyzowy oraz podatek od kopalin.

Listę podatków przekazywanych za pośrednictwem mikrorachunku określi minister finansów

Ustawa z dnia 5 czerwca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065) zmienia również zasady typowania konkretnych rodzajów podatków i opłat, które będą regulowane za pośrednictwem indywidualnych mikrorachunków. W myśl zmian rodzaje podatków nie będą wynikać już bezpośrednio z ordynacji podatkowej. Ich listę określi w drodze rozporządzenia minister finansów. 

Nie mam indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Skąd go wziąć?

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom generator mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Chcąc skorzystać z internetowego generatora mikrorachunku podatkowego należy posiadać:

  1. Numer PESEL – podawany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niezarejestrowanych jako podatnik VAT,
  2. Numer NIP – podawany w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT bądź też będących płatnikami podatków, składek ZUS bądź składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Numer indywidualnego rachunku generowany jest podatnikowi automatycznie, co oznacza, że nie wymaga się od podatnika wypełniania i składania dodatkowych wniosków.

Inne podatki