Nowe zwolnienie z podatku VAT dla wynajmu na rzecz samorządów. Jest rozporządzenie

Redakcja PIT.pl

9 maja opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług. Dodano nowe w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na rzecz samorządów.


Źródło: shutterstock.com

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 2022, poz. 971) jako projekt było procedowane w ramach pakietu SLIM VAT 3. Wprowadzenie zwolnienia od podatku dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz:

  1. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
  2. samorządowych jednostek organizacyjnych,
  3. jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego

– wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy tych nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Planowanym rezultatem wejścia proponowanych zmian w życie jest zmniejszenie obciążeń ostatecznych najemców nieruchomości wynajmowanych na cele mieszkalne.

W uzasadnieniu do projektu mogliśmy przeczytać: "Obecnie – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolniony z podatku jest wyłącznie najem na rzecz tych ostatecznych najemców oraz na rzecz społecznych agencji najmu – dalej SAN. W pozostałych przypadkach podatnicy VAT wynajmujący nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkalne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, samorządowych jednostek organizacyjnych lub jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego opodatkowują tę czynność z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT (23%). Jednocześnie ww. najemcom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (wynajmują oni bowiem następnie nieruchomość w celach związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, tj. z wynajmem na rzecz ostatecznych najemców w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych). W konsekwencji w celu zrekompensowania kosztu podatku VAT ww. podmioty, występujące przy kolejnej transakcji w roli wynajmującego, z reguły uwzględniają koszt podatku VAT w kwocie czynszu. W praktyce wpływa to na zwiększenie kosztów najmu dla ostatecznych użytkowników nieruchomości i negatywnie oddziałuje na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym uzasadnione jest ułatwianie jednostkom samorządu terytorialnego realizowania prowadzonej przez nie polityki mieszkaniowej czyli wspierania lokalnych społeczności w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Dlatego też objęto zwolnieniem wynajem nieruchomości dokonywany na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego – wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe. Dotyczyć to będzie m.in. najmu dokonywanego przez  Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego .

Zatem w celu zniwelowania skutków braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy najmie lub dzierżawie mieszkań (w celach związanych z działaniami zwolnionymi z podatku VAT) przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednoosobowe spółki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne uzasadnione stało się uzupełnienie katalogu czynności wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, objętych zwolnieniem od tego podatku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz. U.

WynajemVATPodatki 2022Zmiany w VATSLIM VAT