Nowe wzory deklaracji PIT do rozliczenia zryczałtowanego podatku za 2021 rok

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory deklaracji podatkowych, które posłużą rozliczeniu ryczałtowanego podatku dochodowego za 2021 rok. Zmieni się m.in. deklaracja PIT-28.

 

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W załączniku do projektu znajdują się nowe, gotowe wzory deklaracji PIT, które będą miały zastosowanie do rozliczenia podatku w 2022 roku, za 2021 rok.

Nowe wzory druków PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany)

Źródło: shutterstock

Zryczałtowany podatek PIT. Jakie deklaracje ulegną zmianie?

W myśl rozporządzenia zmianie ulegną deklaracje:

 1. PIT-28 – nowa wersja 24. zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. PIT-28S – nowa wersja 24. zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 3. PIT-16A – nowa wersja 12. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
 4. PIT-19A – nowa wersja 11. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Zmianie ulegną również załączniki do deklaracji PIT-28 za 2021 rok. Mowa o:

 1. PIT-28/B – nowa wersja 18. Informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek),
 2. PIT/O – nowa wersja 26. informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
 3. PIT/D – nowa wersja 30. informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
 4. PIT/WZR – nowa wersja 2. informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych.

Wzory powyższych formularzy podatkowych mają zastosowanie do uzyskanych przychodów od dnia 1 stycznia 2021 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Jakie zmiany w deklaracjach?

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia ,, Projektowane rozporządzenie określa wzory formularzy, które uwzględniają zmiany wynikające z:

 1. ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Ustawa ta poszerzyła zakres stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez m. in. zwiększenie limitu przychodów warunkującego opodatkowanie w tej formie z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz likwidację większości przypadków, w których prowadzenie określonej działalności wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W kontekście wzorów formularzy istotne znaczenie mają przede wszystkim zmiany w zakresie obniżenia niektórych stawek ryczałtu (z 20% do 17% i z 17% do 15% przychodów). Wprowadzone zmiany objęły też 12,5% stawką ryczałtu niektóre przychody osiągane z działalności gospodarczej (art. 12 ust. 1 2 pkt 4 ustawy o ryczałcie). Dotychczas 12,5% stawką ryczałtu opodatkowane były wyłącznie przychody z tzw. najmu prywatnego (od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodów). Nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znajdują odzwierciedlenie w określanych wzorach formularzy dla celów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Ustawa ta rozszerzyła również zakres odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 52n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”, oraz art. 57b ustawy o ryczałcie, oraz przekazanych w formie tabletów i laptopów, o których mowa w art. 52x ustawy PIT oraz art. 57e ustawy o ryczałcie (…).
 2. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Ustawa ta dodała art. 57aa w ustawie o ryczałcie regulujący tzw. ulgę e-Toll. Ulga polega na odliczeniu od przychodu z działalności gospodarczej obliczonego za 2021 r. poniesionych w tym roku:
  - wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  - opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  - opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania. Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych (…).
 3. 3ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551). Ustawa dodała lit. e w pkt 9 w ust. 1 w art. 26 ustawy PIT, wskazując nowy cel darowizn uprawniających do ulgi. Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy PIT w związku z art. 11 ustawy o ryczałcie stanowi podstawę prawną do odliczenia od przychodu darowizn przekazanych na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (…).

W projekcie rozporządzenia są również wprowadzane zmiany mające na celu uproszczenie rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Są to głównie zmiany upraszczające rozliczenie tzw. ulgi na złe długi, uregulowanej w art. 11 ust. 4 do 19 ustawy o ryczałcie. W zryczałtowanym podatku dochodowym, ulga ta dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Z tego względu ulga ta została szczegółowo rozpisana na te dwa źródła przychodów we wzorach formularzy PIT-28, PIT-28S i PIT/WZR (…)’’.

/ na podstawie legislacja.gov.pl

Rozliczenie roczneRyczałtPodatek PIT